KIK - Kulturminne i kommunene

Klikk for stort bildeHermannsdalen, Moskenes

 

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturminnekompetansen, har Riksantikvaren et pågående prosjekt kalt «Kulturminne i kommunen» - KIK.

Hva er KIK?

Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av verneverdige kulturminner. For å nå dette målet må man ha oversikt over kulturminnene i kommunen. Kommunen har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen, og Riksantikvaren har en målsetning om at alle landets kommuner skal ha vedtatte planer med fokus på kulturminner innen 2020. KIK-prosjektet er Riksantikvarens satsing for en kunnskapsbasert, målrettet og effektiv kulturminneforvaltning.

Gjennom KIK-prosjektet kan Riksantikvaren, etter søknad, støtte hver enkelt kommune som ønsker å sette i gang, eller nylig har satt i gang arbeid med kulturminneplaner eller rullering av eksisterende planer. med inntil kr. 100 000,-

Også Nordland fylkeskommune mener det er svært viktig at kommunene har fokus på sine kulturminner. Nordland fylkeskommune vil derfor støtte kommunene i Nordland som har under utarbeidelse kommunale kulturminneplaner eller som ønsker å gå i gang med å utarbeide planer med fokus på kulturminner.

Nordland fylkeskommune ønsker å oppfordre flest mulig kommuner om å søke Riksantikvaren om støtte til dette viktige arbeidet. Hittil har 25 kommuner i Nordland fått midler fra Riksantikvaren.

KIK-prosjektet varer til 2020, og 2019 blir dermed siste året for å komme med innenfor prosjektets rammer. Kommunens søknad sendes til fylkeskommunen som deretter vil sende søknaden til Riksantikvaren. 

Frist for oversendelse av søknad til fylkeskommunen er 8. januar 2019.

Nordland fylkeskommunes invitasjonsbrev for 2019 til kommunene finner du her (PDF, 51 kB).

Riksantikvarens invitasjonsbrev for 2019 til fylkeskommunen og kommunene finner du her (PDF, 4 MB).

Vi anbefaler å gå inn på nettsidene til Riksantikvaren for å se veiledere, eksempler på kulturminneplaner og generelt om bakgrunnen for KIK-prosjektet.
 

Hva er en kulturminneplan?

"En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida."  (Riksantikvaren)

En kulturminneplan er et nyttig verktøy i forvaltningen av kommunens kulturminner. Kulturminneplanens utforming avhenger av kommunens behov og må tilpasses tiltenkt bruk. Det er dermed variasjon i hvilken tilnærming og hvilket omfang hver enkelt kommune velger. Det viktigste er at den inneholder følgende:

  • Oversikt med beskrivelse og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen
  • Forslag til forvaltning og skjøtsel av de utvalgte kulturminnene 
  • Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet 
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsetninger

Det finnes tre måter å lage en kulturminneplan:

  • Kulturminner som tema i kommuneplanen
  • Temaplan
  • Kommunedelplan for kulturminner

Les mer om dette her.

 

Hvorfor kulturminneplaner?

Kommunale kulturminneplaner vil gi økt oppmerksomhet og mer kunnskap om kulturminner i kommunene. De er også nyttige verktøy til bruk i forvaltningen av kulturminnene. Kulturminneplaner vil også være betydningsfulle for eiere av verneverdige kulturminner, da Norsk Kulturminnefond i sin søknadsbehandling framover vil legge vekt på om kulturminnene det søkes tilskudd til er prioritert i kommunale kulturminneplaner. 

 

KIK i Nordland

I Nordland har 25 kommuner mottatt tilskudd gjennom KIK-prosjektet til arbeidet med kulturminneplaner. Nordland fylkeskommune vurderer arbeidet som svært viktig og ønsker å bistå kommunene så godt som mulig med dette. Vi kommer gjerne med råd og veiledning i forbindelse med dette arbeidet, og deltar også på samlinger og seminarer ved behov. 

Ta gjerne kontakt med oss!

2016

Nordland fylkeskommune har avholdt fire seminarer om kulturminner i kommunene våren 2016. Seminarene ble avholdt i Sandnessjøen, Fauske, Narvik og Leknes. Trykk her for å laste ned pdf`er av presentasjonene som ble holdt. Til høsten 2016 planlegges det et oppfølgingsseminar for kommuner som er i gang med arbeidet med kulturminneplaner. 

Klikk for stort bildeHovsveien i Tjeldsund kommune.

Ansvarlig

Kari Torp Larsen
Kulturminnerådgiver nyere tids kulturminner