Søkemotorer for kulturminner

Det finnes flere nyttige registrer og kartverktøy for å finne og få oversikt på kulturminner i Norge. I tillegg finnes det også nyttige verktøy som er spesielt fokusert på Nordland.

Askeladden

Askeladden er riksantikvarens nasjonale register over kulturminner i Norge. Her man både søke på hva som er registrert i et spesifikt område, og utforske området via kartfunksjonen. Man kan i tillegg hente ut excell-lister basert på søkene.

For å bruke Askeladden må man søke om å få tilgang. Tilgang til Askeladden gis i hovedsak til ansatte i offentlig forvaltning som har tjenestlige behov, men konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid, samt forskere og studenter som har legitime behov kan få begrenset tilgang. Søknader vil som hovedregel kun bli vurdert dersom søker oppgir epost-adresse som kan spores til en institusjon innen offentlig forvaltning.

Mer informasjon og innlogging til Askeladden finner du her:

Askeladden

 

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er den offentlig tilgjengelige versjonen av Askeladden. Her trenger man ikke å søke om tilgang.

Kulturminnesøk

 

SEFRAK-registeret

SEFRAK-bygninger er trebygg fra før 1900 (1945 i Finnmark), og som derfor blir ansett for å være bevaringsverdige. Disse har stort sett ikke noe stadfestet vern, men dersom en bygning er SEFRAK-registrert er det å regne som et varsel om at kommunen bør være ekstra oppmerksom på byggets verneverdi når det kommer søknader som påvirker bygget. Dersom bygget er eldre enn 1850 er det å gjøre en slik vurdering en plikt. Følg linken under for mer informasjon.

SEFRAK-Registeret

 

Nordlandsatlas

Nordlandsatlaset er en annen svært nyttig karttjeneste som gir dere tilgang på informasjon om kulturminner og annet i deres kommune. Her er mange typer informasjon samlet, og det er mulig å velge hvilken informasjon som skal vises. Det er et godt verktøy for å se seg om og få litt oversikt. All informasjon fra kulturminnesøk og SEFRAK finnes også i nordlandsatlas. Denne tjenesten kan også brukes til å identifisere kulturminner vernet etter plan og bygningsloven gjennom hensynssoner.

 

Nordlandsatlas