Kunst- og kulturtilbud

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk,  scenekunst og visuell kunst.

Kulturminner i Nordland

 • Følge opp retningslinjer fra Miljøverndepartementet og Riksantikvaren
 • Forberede fredninger og dispensasjons-søknader og å gi uttalelser til kommunene i byggesaker
 • Rådgivning
 • Registreringer, skjøtsel og formidling

Den kulturelle skolesekken

 • Tildeler øremerkede milder fra staten. Dette fordeles til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for Dks. Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner

Nordland fylkesbibliotek

 • Fjernlån, veiledning, statistikker og samlinger for barn, unge og  voksne
 • Informasjon rundt IT, om bokbusser, lokaler og om prosjekter
 • Dokumentasjonssenter for nordnorsk skjønnlitteratur

Arkiv i Nordland

 • Ansvar for fylkeskommunens arkiver, privatarkiver
 • Innsamling og formidling av stedsnavn
 • AiN betjener egen organisasjon for arbeidet med de kommunale arkivene (IKAN)

Musikk i Nordland

 • MiNensemblet er et ettertraktet kammermusikk-ensemble i inn- og utland
 • MiNscene er fylkesscenen med frilansere
 • MiN produserer 75 % av alle skolekonsertene i hele Nordland
 • Saksbehandler fylkeskommunens tilskuddsordninger til kirkemusikalske tiltak og det frivillige musikklivet
 • Ansvar for administrering og utvikling av distriktsmusikerordningen i Nordland

Kunst- og kulturformidling

 • Ansvarlig for alle fylkeskommunale utsmykkinger i Nordland fylke
 • Ansvarlig for reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere i Nordland
 • Skulpturlandskap Nordland
 • Kontakt kunst- og kulturformidling

Figurteateret i Nordland

 • Fylkeskommunalt prosjekteater som produserer figurteater
 • Tilbyr søkere samproduksjon, forprosjekt, Performance Art Harbour og Residensordning for scenekunstnere
 • Arrangerer forprosjekt, workshops, kurs og seminarer, samt deltar på festivaler

Scenekunst i Nordland

 • Representerer fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland
 • Sceneinstruktørene er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning

Nordland kunst og filmfagskole

 • Den eneste offentlige norske fagskolen som tilbyr toårige fagutdanninger i kunst og i film. Skolen gir kompetanse for å søke høgre utdanning innen visuell kunst, film, design, arkitektur mv.  

Nordland kultursenter

 • Nordland kultursenter anvendes til kulturformål for Nordland fylkeskommune
 •  Kultursenteret produserer og formidler kulturtilbud
 •  Ved ledig kapasitet leies det ut rom, lokaler og utstyr til ulike aktiviteter

Hamsunsenteret

 • Nasjonalt senter som skal presentere nobelprisvinneren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap
 • Bygget er tegnet av den amerikanske arkitekten Steven Holl, og ligger på Presteid i Hamarøy kommune

Nordland Teater

 • Regionteater og fylkets ledende teaterinstitusjon
 • Ligger i Mo i Rana
 • Teateret er turnéteater for hele befolkningen i alle kommunene i Nordland
 • Nordland Teater er et aksjeselskap hvor Nordland fylkeskommune eier 60% og Rana kommune 40%

Petter Dass-museet | Tusenårsstedet

Petter Dass-museet er Nordland fylkes tusenårssted. Museet formidler først og fremst historien om dikterpresten Petter Dass (1647-1707) som levde og virket der fra 1689 til sin død.