Cookie Consent by TermsFeed Planer og strategier - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Planer og strategier

Nordland fylkeskommune har utarbeidet flere planer og publikasjoner i tilknytning til Nordlands kulturarv. Her er de nyeste og mest omfattende planene.

Kem vi e! Gudi mij lip! - museumsstrategi for Nordland fylkeskommune

Målet med denne strategien er å belyse og avklare Nordland fylkeskommunes ansvar og rolle ovenfor alle museene i fylket. Strategien gir grunnlag for prioritering av økonomiske virkemidler til drift og investeringstilskudd, samt rammer for fylkeskommunens arbeid innen museumsfeltet. Nordland fylkeskommune vil bruke museumsstrategien for å bidra til lokal og regional samfunnsutvikling.

Museumsstrategien vil være verdifull i arbeidet med å oppnå Regional planstrategi for Nordland sitt mål om at Nordland skal ha attraktive og inkluderende samfunn med gode kultur-, service- og tjenestetilbud for alle. 

Arbeidet med museumsstrategien er videre forankret i fylkeskommunens planstrategi. Strategien bygger på nye nasjonale og internasjonale føringer for museumsarbeid. Særlig Meld. St 23 (2020 – 2021) «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid», (museumsmeldingen) har vært viktig for arbeidet.

Museumsstrategien bidrar til oppfølging av følgende bærekraftmål og delmål:

11,4) Styrke innsatsen for å sikre verdens kultur- og naturarv. 

11,7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom. 

17,17) Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Strategien ble vedtatt av Nordland fylkesting 23. oktober 2023

 

Du kan lese Museumsstrategien ved å trykke på denne lenken (PDF, 8 MB)

 

Regionale kulturminneplaner

Nordland fylkeskommune har foretatt registreringer av utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljø i regionene Lofoten og Sør-Helgeland. Kulturminneplan for Lofoten ble ferdigstilt i 2007 og består av 156 kulturminner i Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommune. Kulturminner på Sør-Helgeland inneholder 129 kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

Kulturminner på Indre Helgeland, som omfatter kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana, er under utarbeidelse.

Ut fra en kulturminnefaglig vurdering, og på grunnlag av eksisterende registre samt lokal kunnskap, er det valgt ut viktige kulturminner og kulturmiljøer. Alle de utvalgte kulturminnene er beskrevet med tekst og bilder, samt kartfestet. De to kulturminneregistrene inneholder et bredt utvalg kulturminner som er betydningsfulle kilder til kunnskap om de enkelte regionenes historie og som er viktige identitetsskapende elementer i regionene.

 

Du kan lese Kulturminneplan for Lofoten ved å trykke på denne lenken.  (PDF, 6 MB)

Du kan lese Kulturminner på Sør-Helgeland ved å trykke på denne lenken.  (PDF, 9 MB)

 

 

Kontaktperson: Ruth Tove Trang- Liljar

Bergkunstplan for Nordland

Bergkunstplan for Nordland er en oversikt over de ulike bergkunsttypene i Nordland og deres tilhørende utfordringer. Den viser både med tekst og bilder hvordan bergkunsten best kan bevares, forvaltes og formidles. Planen gir også et overblikk på hvordan dette kompliserte feltet har blitt ivaretatt gjennom tidene og et innsyn i dagens forvaltning. 

Bergkunstplan for Nordland danner rammen for skjøtsel og bevaring, og for tilrettelegging og formidling av bergkunsten i Nordland til et større publikum. Prinsipper og strategier i planen er forankret både i faglige vurderinger og i statlige rammer.

 

Kontaktperson: Trine Anna Johnson,