Studie i beredskap og krisehåndtering

Klikk for stort bildeNorsk Vann har gått sammen med Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet om å tilby et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann og avløpsbransjen.

Om utdanningen

Vil du lære mer om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen? Høgskolen i Innlandet tilbyr nå deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er skreddersydd for VA-bransjen. Studiet ble første gang tilbydd fra høsten 2018, som et samarbeid mellom høgskolen og Norsk Vann. 

BAKGRUNN FOR STUDIET: Å sikre høy kompetanse for å forvalte kritisk infrastruktur som vann og avløp. Bransjen skal sikre befolkningen godt og nok drikkevann, levert til enhver tid. Et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk gjennomført av Mattilsynet i 2016 viser at beredskapen i VA-bransjen må bli bedre. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. Va-bransjen må forvente at Mattilsynet og Folkehelseinstituttet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i VA-bransjen de neste årene. Dette studiet skal bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene står best mulig rustet til å håndtere større, uforutsette hendelser. For bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering og studiet skal sette medarbeidere i bedre stand til å imøtekomme Drikkevannsforskriftens krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

MÅLGRUPPE: Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige i VA-etat og VA-virksomheter. Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb.

Les mer her: Link til søknadsskjema

Søknadsfrist er 15. juli.

Du kan også lese om det første kullet som snart er uteksaminert her: Link til Norsk Vann