Ny kunnskap om vannkraft i Nordland

Klikk for stort bildeTre rapporter gir ny kunnskap om energi og vannkraft i Nordland. Hvis du lurer på hvilke ringvirkninger vannkraften gir i Nordland, eller hva forventet utvikling for kraftetterspørsel er i fylket, er dette nettsaken for deg.

Det er hentet inn tre rapporter med ny kunnskap om vannkraft i Nordland. Kunnskapen vil bli lagt til grunn for fylkeskommunens arbeid med regionale planer om vannkraft og energi og klima. Du finner alle rapportene samlet her.

 

Energi- og nettkapasitet i Nordland

Rapporten gir en oversikt over energibruk, kraftproduksjon og kraftnettet i Nordland i dag og analyserer utviklingen fram mot 2035 i to scenarier. Felles for begge scenariene er at det forventes økt etterspørsel etter kraft fram til 2030. Det meste av økningen forventes å komme på Helgeland (industri) og Nordre Nordland (petroleumsvirksomhet). Den største endringen i energietterspørselen forventes i transportsektoren, der energi-effektiviteten øker og fossil energi i økende grad blir erstattet av elektrisitet, hydrogen og bioenergi. Ettersom elektrisk kraft er den dominerende energikilden i Nordland vil utfasing av fossil energibruk i transport bli et av de viktigste tiltakene for utslippskutt i Norge.

Energi- og nettkapasitet i Nordland - THEMA 2017-13 (PDF, 5 MB)

 

Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland

Rapporten ser på 11 nyere vannkraftprosjekter i Nordland. Disse viser generelt god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gir store inntekter for grunneiere, stat og kommune samt lokale ringvirkninger. Resultatene viser at større vannkraftutbygginger og prosjekter med opprusting og utvidelse har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, mens dette varierer mer for små vannkraftverk. Rapporten analyserer også ringvirkninger i form av sysselsetting og verdiskaping i leverandørbedrifter og ser på hvordan verdier fordeler seg mellom Nordland fylke og i landet for øvrig. Det gis også en gjennomgang av samfunnsnyttige konsekvenser av vannkraft som ikke er målbare i korner og øre.

 

Sumvirkninger av vannkraft i Nordland

Rapporten gir en oversikt over påvirkning av infrastruktur, vannkraftutbygging og planlagt vannkraft i Nordland for temaene reindrift, friluftsliv, landskap og enkelte naturtyper.

Generelt kan man si at resultatene indikerer at sumvirkningene er små. En av grunnene til dette er at behovet for aktsomhet ved viktige naturtyper og landskapsområder er godt kjent. Videre bidrar antall vernede vassdrag i Nordland til at et representativt utvalg av vassdragsnatur ivaretas og til at sumvirkningene målt på fylkesnivå blir begrensede. Rapporten peker på flere områder der en må vise hensyn for å unngå en uønsket samlet belastning av vannkraftutbygging.

Kontaktperson

Håkon Roald
Rådgiver vannkraft og regionale planer

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft