Regional plan om vannkraft på høring

Fylkesrådet i Nordland har lagt planforslag til «Regional plan – Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland» ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 19. desember.

Klikk for stort bilde

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å legge ut forslag til «Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland» med handlingsprogram til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 8-3.

Last ned planforslaget her: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/

 

Hva kan du gi innspill på?
Planforslaget uttrykker en ønsket utvikling av vannkraft i et langsiktig perspektiv. Det er også et verktøy for offentlige myndigheter og høringsparter i vurderingen av konsesjonspliktige vannkraftsaker. Det er mulig å komme med innspill til alle deler av planforslaget. I høringen ønsker vi spesielt tilbakemeldinger på forslag til:

  • Regionale planbestemmelser: Høringspartene gjøres oppmerksomme på at planforslaget inneholder juridisk bindende regionale planbestemmelser for vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag, jf. pbl. § 8-5.
  • Prioriterte fosser, elver og vassdrag: Vedlegg 1 gir en oversikt over prioriterte fosser i Nordland og er koblet mot en overordnet retningslinje. I høringen åpnes det for innspill på hvilke fosser, elver og vassdrag som inngår i vedlegget.
  • Handlingsprogram: Dokumentet gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for at målene i planen skal nås, hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal gjennomføres.

Hvordan gi innspill
Høringsinnspill sendes til post@nfk.no, eller lastes opp via nettsiden:
http://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til:
Nordland fylkeskommune, Seksjon plan og miljø, Fylkeshuset, 8048 Bodø.
Post merkes med "Regional plan om vannkraft".

Fylkesrådet oppfordrer alle med interesse for planforslaget til å komme med innspill.
Høringsfristen er 19. desember 2018.

Kontaktperson

Håkon Roald
Rådgiver vannkraft og regionale planer

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft