1,93 millioner kroner fordelt til statlig sikrede friluftsområder

Fylkesrådet vedtok nylig årets tildeling av tilskuddsmidler til tiltak i statlig sikrede friluftsområder. I alt ble det fordelt 1 million kroner til ti forskjellige tiltak.

Søknadene spenner over et stort spekter av tiltak, men de har det til felles at de skal legge forholdene bedre til rette for bruken av områdene.

- Det har kommet inn mange gode søknader, som alle er vurdert  opp mot prioriteringene gitt i rundskriv fra staten. Gjennomgående perspektiver i fylkesplanen er også vektlagt, som universell utforming, søkelys på barn og unge, folkehelse og hensynet til en bærekraftig utvikling vært vektlagt i vurderingen av søknadene. Dessverre var årets tildeling fra Miljødirektoratet på en million kroner på langt nær nok midler tilgjengelig til å imøtekomme alle søknadene. Totalt ble det søkt om vel tre  millioner kroner i tilskudd, sier fylkesråd for plan og næring Linda Hélen Haukland (KrF).

 Her er en oversikt over de som fikk tilsagn om tilskudd.

Kommune

Område

Tiltak

Innvilges, inntil kr.

Vega

Eidem friluftsområde

Tilrettelegging

45 000

Vega

Sundsvoll-stranda

Skjøtsel og tilrettelegging

140 000

Bodø

Søndre Bakksund

Oppmerking av p-plass

25 000

Bodø

Søndre Bakksund

Skilt på p-plass

25 000

Vefsn

Baågneset friluftsområde

Div. tiltak for trivsel og aktivitet

469 000

Bodø

Låter friluftsområde

Beiting med Nofence

25 000

Bodø

Soløyvanns-stranda

Rydding av skog og kratt

5 000

Bodø

Soløyvanns-stranda

Utbedring av stikkrenne

10 000

Vågan

Børvågen friluftsområde

Servicebygg m. wc, m.m.

706 000

Bodø

Ausvika friluftsområde

Universelt utformet sti

50 000

SUM

 

 

1 500 000

 

I en ekstra tildeling fikk noen søkere økt sitt tilskudd, jf. tabellen, og følgende søkere fikk også tilskudd etter en ny vurdering:

Meløy kommune til tilrettelegging for rullestolbrukere på Stia, kr. 280 000

Bodø kommune til utbedring av Kirkeparken, Søndre Bakksund, kr. 100 000

Bodø kommune til fjerning av en hytteruin ved Geitvågen, kr. 50 000