Regional plan - klimautfordringer i Nordland

El-bil på klimaturne i Vesterålen - Klikk for stort bildeDen regionale klimaplanen legger til rette for en målrettet innsats. Den synliggjør hvordan Nordlandssamfunnet kan utvikle seg i en mer klimavennlig retning. Finn planen og handlingsprogrammet i høyre marg.

Fylkeskommunen har utarbeidet Regional plan - klimautfordringer i Nordland for å møte klimaendringene. Planen omhandler både utslippsreduserende tiltak og tiltak for å tilpasse samfunnet til de endringene som kommer. Planperioden er 2011-2020. 

I desember 2013 vedtok Fylkestinget i Nordland handlingsprogrammet for den regionale klimaplanen 2014.

Klimaplanens overordnede målsettinger

  • De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20% i forhold til 1991 (30% reduksjon i forhold til 2008)
  • Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering
  • Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer og styrke deres tilpasningskapasitet/evne

Det er nødvendig at klimahensyn integreres i fylkeskommunens egen virksomhet og planen skal derfor legges til grunn for all fylkeskommunal virksomhet.

Samarbeide er nødvendig for å lykkes

For å lykkes i klimaarbeidet er det nødvendig å samarbeide på tvers av samfunnssektorer og forvaltningsnivå. Handlingsprogrammet inneholder derfor både tiltak som fylkeskommunen skal sette i gang på egenhånd og tiltak som må gjennomføres i samarbeid med andre aktører. I det lokale klimaarbeidet er det behov for at det tas grep på regionalt og nasjonalt nivå. Som pådriver ovenfor kommunene kan fylkeskommunen bidra til å realisere tiltak både i den regionale planen, samt i lokale klimaplaner.

Årlig rapportering av handlingsprogrammet

Hvert år blir Fylkestinget i Nordland orientert om hvordan regionale planer følges opp. Det rapporteres samlet på alle regionale planer. Se fylkestingssaker i høyremargen.

Ansvarlig

Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø