Vannforvaltning

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning i Nordland.

Kort om vannregion Nordland og Jan Mayen

Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Nord-Trøndelag i sør og Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Vannforekomstene har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp og oppdrettsanlegget påvirker vannforekomster.


Vannportalen

I arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften vil Vannportalens regionale side være viktig for alle som er interessert i vannplanlegging i Nordland.

På Vannportalen/nordland vil man blant annet finne informasjon om

 

Aktuelle saker på vannportalen/nordland

  • Forvaltningsplanen er sektorovergripende, og skal legges til grunn for regional, statlig og kommunal planlegging og saksbehandling. Men; hva betyr dette egentlig for kommunene? Nordland fylkeskommune i samarbeid med koordinatorene for vannområdene har utarbeidet en veileder som skal hjelpe kommunene med dette. For mer informasjon se følgende side på vannportalen/Nordland.
  • Fylkeskommunen sendte den 21.06.2015 ut et brev til kommunene ment som veiledning på bruk av regional plan for vannforvaltning og vannforskriften i lokal planlegging og forvaltning. Målgruppen er ansatte som jobber med planlegging, vann og avløp, landbruk og miljøspørsmål i kommunene. For mer informasjon se følgende side på vannportalen/nordland.
  • "Regional plan for vannforvaltning – hva betyr dette for kommunene?" For mer informasjon se følgende side på vannportalen/nordland.
  • "Fylkestinget i Nordland vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021) med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram. Regional plan for vannforvaltning oversendes nå Klima- og miljødepartementet for endelig vedtak". For mer informasjon se følgende side på vannportalen/Nordland.

 

Aktuelle plandokumenter

Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

Overvåkingsprogram for vannregion Nordland

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Nordland og Jan Mayen

Planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021

 

Klikk for stort bilde

-Det er viktig at vi bruker vannkraftressursene i fylket vårt på riktig måte. Vi må se hele bildet. sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV), og ber om innspill.

Ansvarlig

Lars Ekker
Rådgiver
Håkon Roald
Rådgiver naturressursforvaltning