Retningslinjer for søknader om innskrenket jakttid for hjortevilt

Klikk for stort bildeElgfall Søknader om innskrenking av jakttid på hjortevilt må sendes fylkeskommunen innen 31. mars.

Hjorteviltforskriften fra 2017 sier at jakttiden for hjort er 1. september – 23. desember og for elg 25. september – 23. desember. I følge forskriften kan det i tre tilfeller søkes om innskrenking av denne jakttiden:

- Elg, og eller hjortejakt antas å hindre annen utøvelse av friluftsliv (det pekes her spesielt på tettstedsnære friluftsområder).

- Elg- og eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.

- Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæringen i jaktperioden.

Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for saksgang ved søknader om slik innskrenking. De kan også finnes på miljøkommune.no. Se også jakttidsforskriften som du finner lenke til i høyre spalte.

Det er kommunene som på eget initiativ, eller på bakgrunn av søknader fra lokale interesser, fremme søknad om innskrenking dersom de finner grunn til dette.

Fylkeskommunen har nå altså vedtatt retningslinjer for vår behandling av søknader om innskrenket jakttid. I følge vedtaket er søknadsfristen satt til 31. mars i det aktuelle jaktåret, og svar kommunene skal få svar på søknaden senest 1. september. Siden disse retningslinjene ble klare så sent, settes søknadsfristen i år til 5. mai.

Hele vedtaket med retningslinjene kan du lese her. (PDF, 240 kB)

Så langt i år har Nordland fylkeskommunen for øvrig ikke mottatt noen søknader om innskrenket jakttid.

Om det kommer inn søknader som fylkeskommunen finner grunnlag for å vedta, må det utarbeides egen forskrift for det området søknaden gjelder. Dette kan være en eller flere hele kommuner eller avgrensede deler av kommune(r). En slik forskrift må høres på etter forvaltningslovens bestemmelser og skal være klar innen 1. september i vedkommende jaktår.

Ansvarlig

Håkon Renolen
Rådgiver