Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

7. oktober ble FORREGION-midlene utlyst. De søkbare midlene skal bidra til å øke graden av forskningsbasert nyskapning i regionene.
- Vi er glad for drahjelp her, men kriteriene for hvor store midler hver region får, er basert på folketallet. Det gjør at forsknings- og næringsliv i Nordland får lite, på tross av at både potensialet og behovet er meget stort i fylket, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF).

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland (KrF) varsler et sterkere fokus på landbruk i tida framover. Fylkeskommunen fikk nye oppgaver på området fra nyttår og vedtok i dag fordelingen av i overkant av 1,3 millioner kroner  til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Nordland.

 Med dagens bevilgning har fylkesrådet bidratt med til sammen ni millioner til det viktige kaiprosjektet i øykommunen Røst.

Fylkesrådet og Bodø kommune går inn med 3,3 millioner hver for å styrke forsknings- og kunnskapsmiljøet for algedyrking i Nordland, i regi av NIBIO. Forskningen kan legge grunnlaget for en viktig kystnæring.

Fylkesrådet varsler en styrket satsing på kommunal infrastruktur i Nordland. Rådet bevilger i den forbindelse 5 millioner kroner til utbygging av ny hovedvannkilde og overføringsledning for vannforsyning i Beiarn kommune.

Fylkesrådet går inn med millionbeløp til utbygging av infrastruktur i Galtneset industriområde.

Regionalt forskningsfond Nordland (RFF Nordland) lyser ut midler til regionale hovedprosjekter - totalt 9 millioner kroner til bedriftsprosjekter og 5 millioner kroner til prosjekter i offentlig sektor i Nordland. Søknadsfristen er 16. september kl. 13:00.

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland.

Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner for å sikre framdriften i etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune.- Denne skolen vil bli helt unik i Norge. Jeg har en god dialog med regjeringen rundt realiseringen av bygget og forventer at tilskuddet fra Nordland fylkeskommune blir avgjørende for å løse ut statstilskudd slik at spaden snart kan settes i jorda, sier fylkesråd for næring Linda Helén Haukland (KrF).

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring