Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Norut-rapport om næringsliv og befolkningsstruktur i grenseregionen mellom Nordland og Troms.

Næringskomiteen besøkte Rana Gruber.

- Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon.

29. mai 2012 arrangeres det kurs i det nye nasjonale søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystemet RF13.50.

Befolkningsveksten i Nordland fortsatte i 2011. Ved inngangen til 2012 var vi 238 320 innbyggere.

Kulturnæring. Matlaging i samisk lavvo.

Menon Business Economics har kartlagt kulturnæringene i Nordland på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. i følge deres funn er det 621 bedrifter, 1500 sysselsatte og en samlet verdiskaping på rundt 686 mill NOK innenfor næringen i Nordland. Antall bedrifter har fordoblet seg i Nordland de siste 10 årene.

Vega er pilot i det nasjonale programmet for utvikling av bærekraftig reiseliv og har fått utarbeidet en film som viser hvordan satsingen gjennomføres.

De skjulte skattene i havet skal fram i internasjonalt lys.

Fra og med 2012 endrer avdeling for næring og regional utvikling rutinene i forbindelse med tilskuddsforvaltning av de fleste søknadsbaserte ordningene.

Nå kan du se filmklipp fra noen av delprosjektene i Den verdifulle kystkulturn i Nordland på You Tube

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Nærings- og utviklingssjef