Olje og gass i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune arbeider for at petroleumsressursene på sokkelen utenfor Nordland skal skape størst mulig verdiskaping og sysselsetting i landsdelen.

Baser i Brønnøysund og Sandnessjøen

Utenfor Helgeland er feltene Skarv og Norne i drift, og fra 2015 øker aktiviteten i forbindelse med utbyggingen av Aasta Hansteen feltet. Basetjenestene for disse feltene er lokalisert i Brønnøysund og i Sandnessjøen. Sokkelen utenfor Nordland får også ny infrastruktur gjennom Polarled-utbyggingen, noe som åpner for transport av olje og gass fra nye funn utenfor Nordland. 

Samarbeid

Petroleumsnæringen er en nasjonal næring, og det er viktig å samarbeide på tvers av regioner for å ivareta fylkets interesser. Fylket deltar i flere samarbeidsfora, der saker av viktighet for flere regioner tas opp. Som medlem i Nordnorsk Petroleumsråd arbeider fylket sammen med Troms og Finnmark om petroleumsrelaterte saker som berører de tre nordligste fylkene. I Norskehavsrådet samarbeider fylker og kommuner i Nordland, Trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal.

Målet er å medvirke til at petroleumsressursene i Norskehavet utvinnes på en trygg måte i sameksistens med andre næringer, og at lokale og regionale ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten blir størst mulig. Oppgavene som ivaretas er blant annet:

  •  Legge til rette for økte leveranser fra regionale leverandørbedrifter til petroleumssektoren.
  • Legge til rette for leteaktivitet i åpnede områder på sokkelen, og samtidig sikre at hensynet til miljø- og fiskeriinteresser ivaretas.
  • Påvirke statlige rammebetingelser for petroleumsnæringen, og bidra til at de overordnede rammebetingelsene er i tråd med Nordlands interesser.
  • Medvirke til utvikling av en helhetlig infrastruktur for olje og gass, og arbeide for industriell utnyttelse av gass.
  • Medvirke til økt kunnskap om petroleumsnæringen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til denne.
  • Arbeide for økt oljevernberedskap i regionen.
  • Bidra til arenabygging mellom regionale aktører og petroleumsnæringen.

Klikk for stort bilde

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, vil ha forutsigbarhet for den kraftforedlende industrien, og vil ha en gjennomgang av industritariffavtalen som helhet.

- Nå må oljeselskapene skjønne alvoret og holde hva de lover. Bygges det ikke en oljeterminal på land i Finnmark nå, så kommer det aldri til å skje.

- Planene om å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana er spennende. Hvis planene materialiserer seg i en faktisk fabrikk, vil dette kunne bli starten på et nytt industrieventyr i Mo i Rana, Nordland, ja hele Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Nordland ved fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), overtar lederskapet i Nordnorsk petroleumsråd for de neste to årene.

Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Forprosjekt skal kartlegge behovet for et testsenter for maritim teknologi i Sandnessjøen.

 

 

Nordland fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Aker BP som skal bidra til å sikre lokale ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten fra Skarv og sokkelen utenfor Nordland.

 

 

- Regjeringen bør lære av Storbritannias statsminister Theresa May. Også Norge trenger en ministrer som jobber med framtida for industrien. 

Studiet skal kartlegge potensialet for regionale leveranser i tilknytning til subsea aktiviteter i Nordland.

 

Ansvarlig

Senior rådgiver