Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Fiskeridirektoratet lyser med dette ut for salg 414 tonn produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Produksjonskapasiteten skal selges til høystbydende gjennom en lukket budrunde. Fristen for å registrere seg og legge inn bud er mandag 17. september 2018 klokken 23:59.

Vi viser for øvrig til høring av 5. juli 2018 og høringsdokumentene på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

De 414 tonnene som nå legges ut for salg er restkapasitet som ikke ble solgt i auksjonen 18. til 20. juni 2018. At disse tonnene ikke ble solgt da, skyldes auksjonstekniske forhold ved auksjonsformatet som ble brukt. Vi viser til informasjonen om den forrige auksjonen på våre nettsider.

Kapasiteten som nå legges ut for salg tildeles i bestemte størrelser som nummererte tillatelser. Fordelingen er slik:

Fordeling av kapasitet

Tillatelsesnummer

Produksjonsområde

Antall tonn

1

1

16

2

7

100

3

7

45

4

8

100

5

8

100

6

10

40

7

11

2

8

12

11

De som ønsker å legge inn bud i auksjonen må registrere seg og gi bud gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske skjema. Det er ikke mulig å registrere seg, eller gi bud på annen måte.

Registreringen og budgivningen vil åpne torsdag 6. september 2018, kl 08:00.

For å delta i auksjonen må budgivere: 

  • fylle ut fastsatt elektronisk skjema, inkludert opplasting av firmaattest
  • laste opp dokumentasjon på økonomisk evne til å betale vederlaget
  • tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 11 og avgi egenerklæring om dette

Skjema for dokumentasjon på betalingsevne finnes på Fiskeridirektoratets nettsider og i registreringsløsningen. (Lenke)

Bud skal fylles inn i eget budskjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Skjemaet finner man på Fiskeridirektoratets nettsider (lenke) og i det elektroniske registreringsskjemaet. Budskjemaet fylles ut manuelt og lastes opp elektronisk i Fiskeridirektoratets registrerings- og budgivningsløsning. Budskjemaet må signeres av person eller personer med myndighet til å forplikte budgiver økonomisk og juridisk, jamfør firmaattesten.

Bud kan lastes opp og endres helt fram til fristen utløper. Det budet som ligger inne 17. september kl. 23:59 blir gjeldende.

Bud skal være i norske kroner (NOK) og skal angis i hele kroner. Fiskeridirektoratet kan ikke godta bud på deler av en tillatelse, jamfør § 11, andre ledd.

Vi gjør oppmerksom på at bud pålydende mindre enn kr 120 000,- per tonn blir avvist, jamfør § 11, tredje ledd.

Fiskeridirektoratet fatter vedtak om tilsagn om tildeling av produksjonskapasitet til alle budvinnere i auksjonen. Tilsagn om tildeling av kapasitet gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet gjelder. Tilsagn gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Fiskeridirektoratet vil legge ut løpende informasjon om den lukkede budrunden og avviklingen av denne på våre nettsider.  

Informasjon til budvinnere 

Etter auksjonen vil Fiskeridirektoratet sende et bekreftelsesbrev til budvinnerne. Her vil det fremgå hvilke tillatelser som er kjøpt, til hvilken pris og samlet pris.

I henhold til § 15 plikter budvinnerne å betale budsummen innen 15 dager, inkludert helligdager, fra mottatt notifikasjon om vinnende bud, til:

Fiskeridirektoratet,
Økonomiseksjonen,
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen,

Beløpet betales til kontonummer 7694 05 09048 og innbetalingen merkes «Lukket budrunde 2018 [+ hvilket tillatelsesnummer i auksjonen betalingen gjelder]».

Når innbetaling for vederlag er mottatt, vil Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tilsagn om tildeling av tillatelse. Tilsagnet gir grunnlag for å søke fylkeskommunen om klarering av lokalitet.

Vedlegg: Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 – auksjon av restkapasitet

Lenker:

Fiskeridirektoratets nettside har følgende adresse: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Auksjon-av-produksjonskapasitet/Auksjon-Lukket-budrunde-september-2018

Departementets nettside finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/auksjon-av-laksetillatelser/id2609890/

Vedlegg:

Forskrift om tildeling av tillatelser lukket bud (PDF, 468 kB)