Fylkesrådet gir en million DA-kroner til Andøya

Klikk for stort bilde

Narom får en million kroner til forprosjekt for satellittoppskyting fra Andøya Space Center. 

NAROM gjennomførte i 2013 en forstudie for opprettelse av en oppskytningstjeneste for mindre satellitter på Andøya. Rapporten fra forstudiet konkluderte med at Andøya Rakettskytefelt bør satse på å tilby oppskyting av små satellitter.

- For to år siden ga Nordland fylkeskommune 300 000 kroner til et forstudium. Nå viser studiet at det ligger veldig godt til rette for denne typen aktivitet på Andøya. Derfor gir vi en million kroner for å kartlegge selve prosjektet, forklarer fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

Nytt marked

Europa har i likhet med USA og andre deler av verden i stor grad startet opp med å benytte satellitter i forbindelse med undervisning på universiteter og høyskoler. I tillegg ser man at det er et ønske at forskning i større grad flyttes over fra relativt store og kostbare satellitter til mindre og billigere kubesatellitter. Det finnes pr i dag ingen som kan tilby en dedikert oppskytingstjeneste for slike mindre satellitter.

- Forprosjektet er ment å skaffe til veie all nødvendig informasjon for at styret i Andøya Space Center i 2015 skal kunne ta en beslutning om et eventuelt hovedprosjekt med oppstart fra 2016, påpeker Knutsen.

 

Styrker arbeidsplassene

Andøya Rakettskytefelt tilbyr allerede mange høyteknologiske arbeidsplasser til unge og nyutdannede ingeniører, sivilingeniører og PhD. Etablering av oppskytningstjeneste vil kunne skape nye kompetansearbeidsplasser på Andøya.

- Det er viktig at fylkeskommunen støtter opp om virksomheten og kompetansearbeidsplassene ved NAROM. Aktiviteten som foregår her er stor betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et tilskudd på en million kroner fra Nordland fylkeskommune anser vi å være tilstrekkelig for at forprosjektet skal kunne realiseres, avslutter næringsråd Arve Knutsen.