Industri i Nordland

Klikk for stort bildeAlcoa MosjøenIndustrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft og mineraler. Mineral- og kraftforedlende industri representerer fylkets viktigste eksportindustrier med ca. 3000 direkte sysselsatte, og står for mer enn 50 % av all eksport fra Nordland.

Denne næringen gir grunnlag for en stor og kompetansetung leverandørindustri som sysselsetter opptil dobbelt så mange personer som industrien selv. Utviklingen av mineral- og kraftforedlende industri vil i tiden som kommer ha stor betydning for mange lokalsamfunn i Nordland.

  • Nordland er det fjerde viktigste eksportfylke i Norge, og 67 % av eksporten av tradisjonelle varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. I 2014 var eksportverdien fra Nordland over 24 milliarder kroner, i hovedsak metaller og fisk med hhv 13,2 og 9,4 milliarder kroner.
  • Nordland er den nest største kraftprodusenten i Norge. En stor andel av kraften har tradisjonelt gått til industriproduksjon, dels til foredling av lokale råvarer, dels til foredling av importerte. Kraftforedlende industri er sterkt integrert i internasjonale konsern, noe som gjør at den til enhver tid er avhengig av å være konkurransedyktig i forhold til andre land, også med anlegg i lavkostland. Den er derfor også sterkt avhengig av en konkurransedyktig og effektiv leverandørindustri, en kompetent arbeidsstokk og tilgang til kapital og teknologi.
  • Denne industrien er vant til å håndtere energikrevende prosesser, og er derfor en viktig faktor for Nordland med tanke på å ta i bruk naturgass som energikilde og industriråstoff.
  • Industrien i Nordland utgjør Norges nest største industriklynge og er verdensledende innen produksjon av en rekke produkter som aluminium, sement, silisium, gjødsel, stål og forskjellige typer ferrolegeringer som eksporteres til hele verden.
  • I 2013 var Nordland landets nest største bergverksfylke med 900 ansatte og en førstehåndsomsetning på over 1, 2 milliarder kr. Selv om prisene på jernmalm varierer svært mye så er Rana Gruber desidert størst både når det gjelder omsetning og ansatte. The Quartz Corp i Tysfjord en av verdens ledende produsenter av høyren kvarts til sol- og elektronikkindustrien. Nordland har flere forekomster i verdensklasse av blant annet kalkstein og dolomitt, talk og høyren kvarts, som er viktig råstoff til industrien i Nordland.

Klikk for stort bilde

Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). 

Mineral-konferansen GeoNor 17 arrangeres i Mo i Rana 21.-22. mars. 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) åpnet Geonor-konferansen i Mo i Rana

- Norge har store verdier som ligger og venter på å bli kartlagt. Det trengs handling fra regjeringen. 

 

Skal norsk industri være konkurransedyktig må det skapes flere lærlingeplasser.

Stort tannhjul

Fylkesrådet bevilger 900 000 kroner til Høgskolen i Narvik som skal delta i et internasjonalt industriprosjekt. Målet er en  styrking av industrien i utkantområder.

 

Årets GeoNor konferanse (25.-26. mars) har Nordområdene som Europas fremtidige mineralregion på dagsorden. 

 

 

 

Nordland sitter på grus og pukk til en verdi av 36 milliarder kroner.

Nordland er landets største bergverksfylke med ca. 550 ansatte i råvareproduksjon. Da er ikke prosessering av mineralene (sement, ferrosilisium, gjødsel), transport og andre  servicenæringer  regnet med. Produksjonsverdien av disse mineralene utgjør tilnærmet 700 mill. kroner.

 

Fra å være et typisk metallproduserende fylke har Nordland utviklet seg til i dag å være en hovedprodusent av industrimineraler i Norge. Fylket har i dag en vesentlig del av landets produksjon av mineraler som dolomitt, kalkstein, kvarts og talk. Utvikling  mot en økende produksjon av industrimineraler forventes å fortsette i årene som kommer, selv om det ikke utelukkes at nye malmforekomster vil bli satt i drift.

 

Nordland fylkeskommune har i mange år hatt et godt samarbeid med Norges geologiske undersøkelse for å kartlegge nye mineralressurser. I løpet av de siste 10 årene er det påvist flere forekomster som i nær framtid vil kunne bli satt i drift. Mest spennende er talk- og kleberforekomstene i Linnajavri i Hamarøy.

Ansvarlig

Ola Torstensen
fylkesgeolog
Seniorrådgiver
Øyvind Visnes
Seniorrådgiver Industri