Felles mineralstrategi for Nord-Norge

Klikk for stort bildeDagbrudd Rana gruber

 

Nordnorsk råd har vedtatt å utvikle en felles mineralstrategi for Nord-Norge. Nordland fylkeskommune ved fylkesråd for næring - og regional utvikling har ansvaret for å gjennomføre dette arbeidet.

Prosjektet vil være et samarbeid mellom de tre nordnorsk fylkeskommunene. Arbeidet skal munne ut i en strategi som peker på de sentrale utfordringer for utvikling av mineralnæringen i landsdelen. Sametinget vil bli en aktiv medspiller og bidragsyter i prosjektet.

 

I Nordland, Troms og Finnmark har det vært jobbet strategisk med utvikling av mineralressurser i næringsøyemed over lang tid. Det har vært samarbeid mellom fylkeskommunene på en rekke felt, men det har manglet et felles strategisk utgangspunkt. En felles mineralstrategi skal fokusere på hvordan disse ressursene kan bidra til større sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

 

Nord-Norge har et godt utgangspunkt for å spille en viktig rolle i den utviklingen som man ser utvikler seg innen mineralnæringen i nordområdene. Landsdelen vil også kunne være viktig for at EU skal nå målene i sin råvarestrategi. Landsdelen har relativt gode geologiske grunnlagsdata sammenlignet med andre deler av landet, det er et meget stort potensial for funn av nye og unike mineralressurser, og man har bergverkstradisjon og ledende kompetanse. Prosessindustrien i landsdelen gir i tillegg et meget godt utgangspunkt for foredling av mineralressursene og utvikling av nye produkter i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt.

 

Potensialet for nye mineraler og metaller i Nord-Norge stort, og myndighetene har satset på økt kartlegging for å finne nye ressurser. Potensialet i Norge for kjente og undersøkte metall- og mineralressurser anslås av NGU (2012) til å være 2500 milliarder kroner i førstehåndsverdi. En stor del av disse ressursene ligger i den nordlige landsdel. Økt kartlegging og nye funn vil øke verdianslagene. Likeledes vil økt prosessering og foredling av disse ressursene øke verdiskaping og   sysselsetting betydelig.

 

Som en del av arbeidet, og for å skape forankring, vil det bli gjennomført innspillsrunder med bedrifter, FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, og andre interessenter. Det endelige arbeidet legges til slutt frem for fylkestingene i de tre fylkene for endelig godkjenning.