Regional plan for Landbruk i Nordland 2018-2030 - «Et bærekraftig og nyskapende landbruk»

Klikk for stort bildeLandbruket er ei viktig næring i Nordland. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Landbruket er også med å forme kulturlandskapet i hele fylket.

Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030 (PDF, 4 MB)ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2018. Det ble også vedtatt et handlingsprogram for perioden 2019-2022 (PDF, 164 kB). Handlingsprogrammet vurderes rullert årlig. 
 
Planens overordna visjon er: «Et bærekraftig og nyskapende landbruk». Bærekraft vektlegges på en helt annen måte i dag enn tidligere. Med klimautfordringene, de teknologiske og demografiske endringene vi står overfor i dag, blir evnen til nyskaping langt viktigere. Målet er å øke matproduksjonen minst i samsvar med nasjonale mål, og å øke produktiviteten og verdiskapinga. Da er det er viktig at vi har et variert landbruk i hele Nordland.

Regional plan for landbruk i Nordland skal være et strategisk verktøy for videre utvikling av landbruket i fylket. En regional plan forplikter aktører på både kommunalt, regionalt og statlig nivå. Sammen med sine gode og viktigste samarbeidspartnere, Fylkesmannen i Nordland, næringa, kommunene og FoU-miljø, vil fylkeskommunen arbeide for å gjennomføre planen og bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk! 

 

 

Nordland fylkeskommune skal lage en regional plan for landbruk og søker rådgiver i toårig engasjement for å lede arbeidet.

 

Søknadsfrist 29. august 2016

Nordland fylkeskommune mottok i overkant av 30 søknader til tilskuddsordningen Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i 2016.

Regjeringen er i gang med å skrive en melding til Stortinget om jordbrukspolitikken.

Les Nordland fylkeskommunes innspill til meldingen her

Nordland fylkeskommune har bevilget midler til et prosjekt som skal legge til rette for økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Nordland.

Ansvarlig

Linda Therese Kristiansen
Rådgiver
Cecilie Henriksen
Saksbehandler