Krever handlingsrom for jordbruket i Nordland

Klikk for stort bildeGresslått i nord Claus Klausen Variasjon med små og store bruk over hele landet er grunnleggende for en god landbrukspolitikk. I innspill til jordbruksforhandlingene i 2019 påpeker fylkesrådet at det er viktig med et reelt handlingsrom, med myndighet og virkemidler som gir mulighet til å løse oppgaver ut fra forutsetninger og behov i regionen, og for å kunne følge opp klimatiltak.

- Jeg ser det som en selvfølge at det er et mål å opprettholde og øke produksjonen i landsdelen. Det vil gårdbrukerne i Nordland klare, men en viktig forutsetning er rammevilkår som sikrer mulighetene for investeringer og modernisering i næringa, sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Landbruks- og matdepartementet har invitert Nordland fylkeskommune til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene i 2019. Fylkesrådet har nå sendt et innspill til fylkestinget, som skal behandle saken endelig i februar.

Viktig næring

I Nordland er landbruket ei viktig næring for verdiskaping, sysselsetting, bosetting og kulturlandskap i hele fylket. Det drives jordbruksproduksjon i 42 av Nordlands 44 kommuner. Å drive landbruk, inkludert skogbruk, i vår del av landet er krevende og utfordrende. Klima, eiendomsstruktur og utformingen av landskapet er med på å definere rammevilkårene for gårdbrukerne, og representerer i mange tilfeller en begrensning for vekst og utvikling.

Klikk for stort bildeIngelin Noresjø Susanne Forsland Rasjonalisering koster

Omlegging og strukturrasjonalisering i landbruket gir behov for fornyelse av driftsapparatet. Investeringskostnadene i landbruket er ofte store, og tilskudd er for mange avgjørende for at investeringer skal være bedriftsøkonomisk lønnsomme. I tillegg er det fortsatt store inntektsforskjeller mellom landbruket og arbeidslivet for øvrig.

Økt produksjon og høyere inntekt

Fylkesrådet mener at det må legges til rette for at potensialet for økt produksjon i landbruket i Nordland tas ut, slik at Nordland sikres minst samme vekst i landbruksproduksjon som landet for øvrig. Beiteressursene bør utnyttes bedre og investeringsmidler økes. Tilskudd som bidrar til gode regionale tilpasninger må videreføres og økes. Dette inkluderer handlingsrom for oppfølging av viktige klimatiltak. I tillegg mener fylkesrådet at bønders inntekter bør økes slik at produksjon, rekruttering og investeringsevne sikres.

Øverføring av ansvar

Regionreformen legger opp til å styrke lokaldemokratiet, regional vekstkraft og regionenes rolle som samfunnsutviklere. Også innen landbruk drøftes overføring av større ansvar til fylkeskommunene.

- Fylkesrådet mener at en slik ansvarsoverføring vil kunne gi de nye regionene muligheten til å se mer helhetlig på all næringsutvikling i regionen. Dette krever imidlertid et reelt handlingsrom med myndighet og virkemidler som gir mulighet til å løse oppgaver ut fra forutsetninger og behov i regionen, sier Noresjø.

Andre innspill omhandler vektlegging av det arktiske landbruket, tiltak for å fremme produksjon i frukt- og grøntsektoren, og opprettholdelse og styrking av velferdsordningene.