Prosjekt om vånd

NIBIO, avd. Tjøtta har gjennomført et prosjekt om vånd. Hovedmålet med prosjektet var kompetansebygging som grunnlag for anbefalinger om forebyggende tiltak for å redusere skadeomfang, og anbefalinger ved restaurering av innmark.

Resultatene fra prosjektet viser en klar sammenheng mellom skadeomfang av vånd og opphør av arealbruk på innmark, stor forekomst av åpne kanaler, fravær av beiting og mye gammel eng. Resultatene viser også at skadeomfanget har blitt vesentlig redusert i løpet av perioden. 

4 tiltak har blitt spesielt identifisert som samlet sett kan gi en dempende effekt;

  1. Redusere vegetasjonsdekke langs åpne kanaler og andre kantsoner
  2. Regelmessig fornying av engareal og god ugrasbekjempelse
  3. Økt beiting
  4. Ta i bruk brakklagt areal og annen skrotemark

I rapporten fremheves det at en må være obs på at "tiltak i eller langs kanten av åpne kanaler eller bekker kan være i strid med de til enhver tid gjeldende vedtekter i «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd» (www.lovdata.no) i jordbruket og bør avklares med den lokale landbruksetaten i hvert enkelt tilfelle."

Trykk her for å lese rapporten i sin helhet. (PDF, 7 MB)