Over 1 million til traineeordninger

Klikk for stort bilde Berit Stensland Narvikregionen, Lofoten og Helgeland får tilsammen 1.150.000 kr. til traineeprogrammer. Det er fylkesrådet som fordeler pengene.

- Vi satser tungt for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kunnskap, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Han begrunner fylkesrådets tildeling med behovet for å trappe opp arbeidet med nyskaping.

 

- Vi trenger læring og samarbeid mellom sentrale aktører i næringsliv, arbeidsmarked, utdanning, forskning og ulike deler av offentlig sektor, fortsetter Knutsen.

Han viser til at det også skal være et tett samarbeid mellom traineeprogrammene på tvers av regioner og kunnskapsmiljøer. 

- Erfaringsdeling er viktig for utvikling av effektive traineeprogram, poengterer Knutsen. 

 

Midlene til traineeordningene går til tre spesifikke tiltak i Nordland:

 

Kandidat Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland har utviklet traineeprogrammet Kanditat Helgeland og har gjennomført dette tre ganger. Fylkesrådet bevilger nå kr. 560 000,- til gjennomføring av fjerde kull i perioden 2015-2016.                

- Næringslivet på Helgeland har stort behov for kvalifisert personale og rekruttering i regionen er viktig.  Kandidat Helgeland er et godt konsept som kan vise til resultater og er etterspurt i industrien, sier Arve Knutsen.

 

Narvikregionen

Ordningen med traineer i Narvikregionen får kr. 455 000 på bakgrunn av  stor interesse blant bedriftene. 

- I Narvikregionen blir prosjektet tilpasset regionens utfordringer med å ha mange bedrifter uten ansatte med høyere utdanning, sier Knutsen. 

 

Lofoten

Drømmeåret Lofoten er en introduksjons- og rekrutteringsordning i regi av Lofotrådet som får kr. 300 000. Prosjektet er utformet etter samme modell som andre traineeordninger, med fokus på rekruttering og faglig oppfølging.

- Lofoten har store utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning. Mange bedrifter i regionen har også liten tradisjon for å ha ansatte med høyere utdanning, og ungdom med høyere utdanning har vansker med å finne relevant jobb, bekrefter Knutsen.