Nordland fylkeskommune med på lansering av Floke Friluftsparadokset

Klikk for stort bilde

«No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they never have experienced.» - Sir David Attenborough. 

Jo mer vi bruker den naturen vi er så glad i, jo mer ødelegger vi den. Gjennom hvordan vi bruker den, hva vi har med oss og hvordan vi kommer oss dit. Det er dette som er Friluftsparadokset 

 

«Friluftsliv er den fritidsaktiviteten som bruker mest energi, nest etter feriereiser og besøk av slekt og venner.» - Vittersø, G., 2016, Forbruk og det grønne skiftet, Novus Forlag. 

 
Det ligger store muligheter i å legge til rette for at folk skal ta bedre og grønnere valg, uten at det går på bekostning av naturopplevelsen, -eller naturen selv. Norge har alle forutsetninger for å ta spydspissrollen på disse løsningene, og det nære og bærekraftige friluftslivet.  

Friluftsparadokset er initiert av Den Norske Turistforening, Nordland Fylkeskommune, DOGA og Æra. Siden april 2018 har 17 aktører fra næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner arbeidet sammen for å skape nye løsninger for et mer bærekraftig friluftsliv. Arbeidet er en del av innovasjonsprogrammet Floke, ledet av Æra Strategic Innovation. 
 

Rammene for arbeidet har vært: 
Koble flere på naturen 

Hvordan kan vi senke terskelen og tilrettelegge for at enda flere får naturopplevelser på bærekraftige premisser? 

Redusere fotavtrykk 

Hvordan kan vi lage produkter og tjenester som muliggjør lavere fotavtrykk, med tanke på utstyr, transport, mat, overnatting og avfall? 

Skape håndavtrykk 

Hvordan kan friluftsopplevelsen vår bidra til å bedre vilkårene for naturen gjennom å styrke økosystem og biologisk mangfold? 

Resultatene fra arbeidet ble åpnet opp for nye samarbeidspartnere og aktører som kan relatere seg til paradokset, gjennom presentasjon og feiring – på seilas med MS Vision of the fjords, den 05.02.2019.  

 

Samarbeidet i Friluftsparadokset består av disse aktørene: 

Den Norske Turistforening, Nordland Fylkeskommune, DOGA, Norsk Tipping, NSB, Fjord Tours, FINN, Viking, Framtiden i våre hender, Nettbuss, Toller, Friluftsrådenes Landsforbund, BUA, Green Cycling, Food Studio, Protect our Winters. Prosjektet ledes av Æra Strategic Innovation. 
 
Nordland fylkeskommune jobber med utvikling av reiseliv og opplevelsesnæringene utfra egen strategi vedtatt for 2017 – 2021. I denne strategien er bærekraftig utvikling innen reiseliv satt i fokus. En av de store satsingene i strategien er en pilot på besøksforvaltning som ble igangsatt i 2018. Strategien med sine fokusområder og utfordringene knyttet til flere besøkende, økt belastning på natur og kultur og manglende løsninger for fellesgodefinansiering passet fint til de tema adressert i friluftsparadokset. Metodikken og de konseptene løftet frem gjennom Floke vil kunne benyttes på flere områder i Nordland.

 

Om Floke 

Floke er et innovasjonsprogram som demonstrerer hvordan vi kan gjøre dagens samfunnsutfordringer til morgendagens innovasjonsmuligheter. 

Samfunnsutfordringer er som floker og løses best gjennom samarbeid og en helhetlig tilnærming. Floke samler aktører på tvers av sektorer og over verdikjeder til en strategisk innovasjonsprosess for å løse disse komplekse utfordringene. Sammen skaper vi nye svar som muliggjør verdiskapning til både samfunn og næringsliv.