Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd Bredbåndsutbygging - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunene har siden 2020 hatt et helhetlig forvaltningsansvar for den statlige bredbåndsstøtteordningen som ledd i regionsreformen. Hvert år bevilges det et støttebeløp via statsbudsjettet, som fordeles til fylkeskommunene etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Kommuner kan søke fylkeskommunene om støtte til utbygging i områder hvor markedet alene ikke sørger for god nok bredbåndsinfrastruktur.

Prosjekter som mottar tilskudd i 2023, skal være gjennomført innen 1. oktober 2025. Dersom dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.

Fylkeskommunen har sendt ut mail til alle kommunene i Nordland med invitasjon til å søke om støtte til nye bredbåndsprosjekter. Dersom det er noen kommuner som ikke har mottatt mail om dette, bes de ta kontakt snarest med Svein Tosbotn.

Stortinget har for 2023 bevilget 362 685 000 kroner over statsbudsjettet i bredbåndsmidler til etablering av bredbåndstilbud i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for investering.

Den økonomiske rammen for Nordland er i 2023 på 41 917 732 kr ( inkl. 1,5 mill av støtten som fylkeskommunen bruker til administrasjon av ordningen).

Det gis bare anledning for kommuner i Nordland å søke Nordland fylkeskommune om støtte.

Støtte gis i tråd med statsstøtteregelverket (GBER) for bredbånd. Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud til husholdninger og virksomheter som i dag mangler:

  1. Tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av oppstrømshastighet, eller
  2. Tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og en opplastings-hastighet på 100 Mbit/s.
  • Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det skal gis støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.
  • Støtten er å anse som statsstøtte og gis tråd med gruppeunntak (GBER) for bredbånd. Dette ble oppdatert i norsk rett 20.06.2022.
  • De lokale bidragene i prosjektene som fylkeskommunen beslutter for støtte, skal samlet utgjøre minimum 30 prosent av tilskuddssummen som fylkeskommunen får tildelt av departementet. Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats. (Lokal offentlig personinnsats, for eksempel prosjektledelse, skal ikke inngå i beregnings­grunnlaget for lokale bidrag.)

Selve søknaden skal registreres i regionalforvaltning.no (fylket, bredbånd) og søknadsfrist er 26. juni 2023. Adresselister og skjema for tilleggsopplysninger må fylles ut og legges ved søknaden sammen med kartomriss som skal leveres også innen den 26. juni. Kart med omriss av utbyggingsområde skal ha KML-format. I tillegg må  det oversendes kartomriss (i KML-format) av aktuelle utbyggingsområder på mail.

Dette er de viktigste reglene:                                                                                                    

1. Søknaden skal inneholde navn og sted for det enkelte prosjekt

2. Det skal vedlegges adresselister for husholdninger og virksomheter som blir dekket

3. Økonomisk omfang av prosjektet og annen relevant statistikk for prosjektomfang.

4. Det er også i år et krav at det skal være 30 % lokal medfinansiering, regnet av det statlige støttebeløpet i prosjektet (kommunal personinnsats skal ikke regnes som medfinansiering). I og med at Nordland fylkeskommune ikke har bevilget egne midler utover den statlige rammen, må hver kommune skaffe til veie 30 % finansiering.

Lokale bidrag kan bestå av støtte fra kommune, private aktører (ikke utbygger) og egeninnsats/dugnad.

Adresselistene skal leveres på malen utarbeidet av Nkom. Kartutsnittene over utbyggingsområdene skal være i KML-format Det er viktig at kommunen gjør et grundig arbeid med adresselistene og kun tas med adresser hvor det er fastboende, næringsvirksomhet eller offentlig institusjon.

De prosjektene som får støtte, skal lyses ut av Nordland fylkeskommune i en felles anbudsinnbydelse på Doffin/Mercell, slik som for foregående år.

Det er viktig at prosjektene det søkes støtte for, er forankret politisk i kommunene.  Dette skal være gjort før søknadsfristen, og dokumenteres.

 Fylkeskommunal prosjektoversikt (XLSX, 20 kB)

Søknadsfrist for tilskudd fra 2023-midlene er 26 juni.