Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd Bredbånd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd Bredbånd

Som ledd i regionreformen har fylkeskommunene nå overtatt ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd fra og med 2020. 

Søknadsfrist for tilskudd fra 2021-midlene er 1. juni.

Prosjekter som mottar tilskudd, skal være gjennomført innen 1. oktober 2023. Dersom dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.

I den nye ordningen blir fylkeskommunene tildelt et rammetilskudd basert på Nkom sin dekningsundersøkelse for angjeldende år. For 2021 ble Nordland fylkeskommune tildelt kr.26 891 333. Kommunene i Nordland skal søke via regionalforvaltning.no, bredbånd. Nordland fylkeskommune vil deretter prioritere søknadene og levere en oversikt til Nkom over hvilke prosjekter som får støtte. Nkom behandler ikke søknadene. Fylkeskommunen må redegjøre for at de formelle kravene til søknadene er oppfylt. Fylkeskommunen sender ut tildelingsbrev til de kommunene som får støtte til sine prosjekter. Sammen med tildelingsbrevet er det også et akseptskjema hvor kommunen skal  krysse av for en rekke kriterier og sende tilbake til fylkeskommunen i undertegnet stand, som bekreftelse på at man har lest og forstått kriteriene for støtten.

Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging i områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel. Dette innebærer at kommunene må sende kartomriss som  viser området hvor det søkes om støtte til fylkeskommunen på e-post minst 1 måned før søknadsfristen går ut.

Kommunen må dokumentere at området kvalifiserer for støtte ved hjelp av Nkom's dekningskart. Dekningskartene finnes ved å gå inn på Nkom's hjemmesider.

Det skal også fylles ut et skjema for tilleggsopplysninger. Dette skjemaet vil bli sendt som vedlegg til e-posten som blir sendt til alle kommunene om søknadsprosessen, søknadsfrister etc.

Søknaden skal registreres i portalen regionalforvaltning.no. Kart med omriss av utbyggingsområde og skjema for tilleggsopplysninger skal være vedlegg til søknaden i regionalforvaltning.no.

 

 Fylkeskommunal prosjektoversikt (XLSX, 18 kB)