Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd Bredbånd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd Bredbånd

Som ledd i regionreformen har fylkeskommunene nå overtatt ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd fra og med 2020. 

Prosjekter som mottar tilskudd i 2022, skal være gjennomført innen 1. oktober 2024. Dersom dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.

Fylkeskommunen har sendt ut mail til alle kommunene i Nordland med invitasjon til å søke om støtte til nye bredbåndsprosjekter. Dersom det er noen kommuner som ikke har mottatt mail om dette, bes de ta kontakt snarest med Henry Andorsen. Den økonomiske rammen er i 2022 på 40 019 974 kr ( inkl. 1,5 mill av støtten som fylkeskommunen bruker til administrasjon av ordningen).

Det er et krav at forut for beslutningen om støtte skal fylkeskommunen også kartlegge om det foreligger kommersielle planer de kommende tre år i de områder som er aktuelle for utbygging, gjennom en offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel.

Dette innebærer at alle kommuner som har tenkt å søke om støtte, må oversende kartomriss (i KML-format) av aktuelle utbyggingsområder innen 1.juni til undertegnede på mail.

Det anbefales allikevel at kommunen tar kontakt med de største nasjonale og regionale utbyggere for å forsikre seg om at det ikke foreligger kommersielle utbyggingsplaner i området innen 3 år, og at det ikke finnes etablerte tilbud allerede. De siste par år har vi måttet avlyse flere utlyste prosjekter fordi det ble brakt i erfaring i ettertid at det fantes kommersielle tilbud i de omsøkte områdene som gjorde at grunnlaget for offentlig støtte falt bort.

Selve søknaden skal registreres i regionalforvaltning.no (fylket,bredbånd) og søknadsfrist er 1. august 2022. Adresselister og skjema for tilleggsopplysninger må fylles ut og legges ved søknaden, sammen med samme kartomriss som skal leveres 1. juni. Kart med omriss av utbyggingsområde skal ha KML-format.

Dette er de viktigste reglene:                                                                                                    

1. Søknaden skal inneholde navn og sted for det enkelte prosjekt

2. Det skal vedlegges adresselister for husholdninger og virksomheter som blir dekket

3. Økonomisk omfang av prosjektet og annen relevant statistikk for prosjektomfang.

4. Det er i år et krav at det skal være 30 % lokal medfinansiering, regnet av det statlige støttebeløpet i prosjektet (kommunal personinnsats skal ikke regnes som medfinansiering). I og med at Nordland fylkeskommune ikke har bevilget egne midler utover den statlige rammen, må hver kommune skaffe til veie 30 % finansiering.

Lokale bidrag består av støtte fra kommune, private aktører (ikke utbygger) og egeninnsats/dugnad.

Adresselistene skal leveres på mal utarbeidet av Nkom. Kartutsnittene over utbyggingsområdene skal være i KML-format (veiledning vedlagt).  Det er viktig at kommunen gjør et grundig arbeid med adresselistene og kun tar med adresser hvor det er fastboende, næringsvirksomhet eller offentlig institusjon.

Det er fortsatt de områdene som ikke har tilbud om minst 30 Mbit/s i nedlastningshastighet som er berettiget til støtte. Dekningskart finnes hos Nkom.  https:// dekningskart.nkom.no.

Her må man først krysse av for hastighet 30 Mbit/s (nede til høyre). Deretter zoomer man inn i kartet til man kommer til det omsøkte området. Områder med mindre enn 30 Mbit/s vil være registrert med rødt. Det er ikke utarbeidet separate kart for hver kommune som tidligere år.

Det er kun husstander med fastboende som kvalifiserer til støtte. Det gis ikke støtte til fritidsboliger. Fritidsboliger kan være en del av prosjektet, men kostnadene for å kople til disse skal skilles ut i prosjektregnskapet og finansieres utenom de statlige midlene.

Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.

Det må gis en god beskrivelse av prosjektet.  Det skal utarbeides kartomriss for alle prosjekter/utbyggingsområder som får bredbåndstøtte i 2022 med tilhørende oversikt over antall husholdninger og virksomheter i området, samt antall husholdninger og virksomheter i området som per i dag ikke har tilbud om minst 30 Mbit/s nedlastingshastighet. Kartet skal være i KML-format og vedlegges søknaden. Det skal også utarbeides kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

De prosjektene som får støtte skal lyses ut av Nordland fylkeskommune i en felles anbudsinnbydelse på Doffin, slik som for 2020 og 2021.

Det er viktig at prosjektene det søkes støtte for, er forankret politisk i kommunene.  Dette skal være gjort før søknadsfristen, og dokumenteres.

 Fylkeskommunal prosjektoversikt (XLSX, 20 kB)

Søknadsfrist for tilskudd fra 2022-midlene er 1. august.