Cookie Consent by TermsFeed Tilskuddsordning for utprøving av bygdevekstavtaler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskuddsordning for utprøving av bygdevekstavtaler

hus og uteområde med biler i bakgrunnen - Klikk for stort bildeMøteplass på Storjord i Beiarn Erik Veigård

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) lyser ut ytterligere 15 millioner kroner til utvidelse av ordningen med bygdevekstavtaler, og åpner med dette for en ny pulje prosjekter som kan prøve ut ordningen som nytt distriktspolitisk virkemiddel. Søknadsfrist for fase 1 er 23. juni 2023. Kommuner i Nordland oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen og Statsforvalteren for mulighetssamtale. 

Et nytt distriktspolitisk virkemiddel fra staten    

Det overordnede målet for bygdevekstavtalene er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale deler av Distrikts-Norge. Avtalene skal danne ramme for å møte særlige behov, muligheter og tverrgående utfordringer i distriktskommunene, og tenke nytt om løsninger på tvers av aktører.    

Les mer om bygdevekstavtaler, målgrupper, hva det kan søkes støtte om, og krav til søknaden, forventninger til fase 1, krav til medfinansiering og rapportering mm.    

Avtalene inngås mellom kommunen og de aktørene som ønsker å samarbeide om å f.eks:    

  • Fjerne ulike typer flaskehalser (løse konkrete utfordringer)   
  • Teste ut nye måter å løse oppgaver på, gjerne i samarbeid med andre (teste ut en ny løsning)    
  • Forplikte seg til å arbeide sammen om mulige løsninger på et problem (lete etter en løsning)   

Målgruppen er kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6    

Departementet oppfordrer til samarbeid mellom kommuner. Kommuner i sentralitetsklasse 4 kan også delta ved et samarbeid med kommuner i klasse 5 og 6. Ordningen er nasjonal.   

Midler til å forberede utkast til avtale med staten (fase 1)      

Hver søker kan søke om inntil 2 millioner kroner til fase 1, til å forberede et avtaleutkast med staten. Midlene kan for eksempel benyttes til å ansette en prosjektleder for arbeidet med avtaleutkastet. Erfaring viser at dette kan være et viktig grep for å sikre både kompetanse og fremdrift i arbeidet.      

Bistand fra regionale myndigheter   

Departementet oppfordrer fylkeskommuner og statsforvaltere til å bistå kommunene, for eksempel i form av mulighetssamtaler. Departementet vil videre invitere aktuelle fylkeskommuner og statsforvaltere til å delta i ressursgruppe i forbindelse med søknadsbehandlingen. Her vil veiledningsrollen være tema, herunder kartlegging av muligheter, kostnader og mulig samarbeid mellom relevant sektorer og deltagende kommuner i de enkelte avtalene, samt roller og bidrag fra fylkeskommuner og statsforvaltere til innhold i eventuelle avtaler.    

Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland har i perioden fram til 2. juni lagt til rette for digitale mulighetssamtaler. 

Kontaktpersoner Nordland   

Heidi Ramsvik, Nordland fylkeskommune heiram@nfk.no     

Arvid Olsen, Statsforvalteren i Nordland  arols@statsforvalteren.no