Cookie Consent by TermsFeed Planfaglig råd og veiledning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Planfaglig råd og veiledning

Fylkeskommunens planfaglige veiledning har fokus på plansystemets rammer og verktøy, og handlingsrommet som ligger i plan- og bygningsloven slik det blant annet kommer til uttrykk i lovkommentaren. Fylkeskommunen bistår kommunene med planfaglig råd knyttet til planprosessen. Planfaglige råd er også knyttet til tema, satsningsområder og politikkområder som skal hensyntas gjennom planleggingen. 

Fylkesplanens mål for arealforvaltningen (kapittel 8.1) er å sikre bærekraft og gi forutsigbare rammer for næringsliv og befolkning, og være basert på kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger. 

Gode planprosesser

Fylkeskommunens oppgave er å bistå og veilede kommunene i arbeidet med å nå disse målene gjennom gode planprosesser. Aktuelle tema og problemstillinger: 

  • Digital plandialog
  • Dispensasjonspraksis
  • Konsekvensutredninger - metode og utredningsbehov
  • Kunnskapsgrunnlaget
  • Medvirkning
  • Organisering av planprosessen
  • Planstrategi
  • Rammer for planarbeidet
  • Vurdering av bruk av planprogram

Tema og hensyn i planleggingen 

Fylkeskommunen bistår kommunene med planfaglige råd og anbefalinger knyttet til tema, satsningsområder og politikkområder på bakgrunn av nasjonal og regional politikk, lover og forskrifter, samt forskning og kunnskap på området. 

Fylkeskommunens råd og anbefalinger skal sees i sammenhengen med at planleggingen, gjennom plan- og bygningsloven, skal hensynta en rekke særlover, herunder naturmangfoldloven, kulturminneloven, akvakulturloven, vegloven, jordvernloven og folkehelseloven. 

Aktuelle tema og problemstillinger: 

Kommunene oppfordres til å legge fram planarbeidet i regionalt planforum når det gjelder kommunedelplaner, kommuneplanens arealdel og potensielt konfliktfylte reguleringsplaner. 

Regionalt planforum