Planlegging i Nordland

Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

Hvert fjerde år vedtar fylkestinget en regional planstrategi for Nordland som setter rammer for hvilke planer og strategier som skal utarbeides i planperioden. En viktig del av fylkeskommunens arbeid er å følge opp målsettingene i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 med arealpolitiske retningslinjer og planbestemmelse for etablering av kjøpesentre. Fylkeskommunens planer og strategier finner du her. Fylkeskommunens oppgaver omfatter i tillegg koordineringen av et regionalt planforum hvor statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og samordnes.

Ikke glem at årets frist for å søke om tilskudd til stedsutvikling er 1. mars! Vi minner om at selv om det er kommunene som skal stå som søker, kan gjerne flere aktører være med på spleiselaget når det skal investeres i offentlige uterom for fellesskapet.

Fylkesrådet har før sommeren innvilget støtte til utvikling av offentlige uterom i Svolvær, Brønnøysund, Korgen, Oppeid og Bodø. Målet med fylkeskommunens tilskuddsordning for stedsutvikling er å bidra til mer attraktive byer og tettsteder i Nordland.

Fylkeskommunen har nå lagt ut møteplan for Planforum Nordland for høsten 2015. Kommunene bes melde sin interesse for å legge fram planer hvor det kan være regionale arealinteresser på spill.

Planprogram – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk legges ut på høring med frist 11. september 2015.

- Nordland trenger livskraftige byer og tettsteder. Dette krever offentlig debatt om offentlige rom.

Regionale myndigheter samarbeider om kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av digitale plankart i kartportalen Nordlandsatlas. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å benytte seg av dette tilbudet.

 Siden er under oppdatering. Ny informasjon kommer snart.

Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø