Forum for unge planleggere diskuterer mineralressursforvaltning

Klikk for stort bildeFør sommeren hadde Forum for unge planleggere årets andre samling. Denne gangen satt vi fokus på mineralressurser. Mineralbasert industri er en betydelig næring i Nordland, men etablering av råstoffutvinning innebærer planmessige og miljøfaglige problemstillinger. Vefsn kommune var vertskap og stilte til rådighet rådhuset i Mosjøen.

På samlingen var det bred deltakelse med deltakere fra flere kommuner i Nordland og regionale myndigheter. Møteleder var planlegger Ida Marie Granmo fra Vefsn. 

Fylkesgeolog Ola Torstensen i Nordland fylkeskommune, Unni Garberg fra Direktoratet for mineralforvaltning samt Vefsn kommune ved arealplanleggerne Helge Lyngmo og Arild-Bjørn Solvang, bidro med innlegg på samlingen. Direktoratet for mineralforvaltning snakket om sin rolle som konsesjonsmyndighet og sitt mandat i henhold til mineralloven. Fylkesgeologen presenterte arbeidet med felles nordnorsk mineralstrategi, som Nordland fylkeskommune er prosjektleder for.

I skjæringspunktet mellom plan- og bygningsloven og mineralloven kan det oppstå utfordringer. Vefsn kommune er kjent med dette, og tok i sitt innlegg opp en rekke problemstillinger knyttet til forholdet mellom driftstillatelse etter mineralloven og saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Presentasjonene ble bakteppet for en interessant debatt hvor flere aktuelle problemstillinger knyttet til mineralressursforvaltning ble belyst. Dette dreide seg for eksempel om kommunens handlingsrom i planvedtak som omhandler mineraluttak, og at det kan være utfordrende å samordne ulike forvaltningsnivåer, aktuelt lovverk og krav til kunnskap.

Fylkeskommunen sitter med inntrykk av at samlingen bidro til økt kunnskap om mineralindustrien i Nordland og at det var positivt for ulike forvaltningsnivåer å møtes og diskutere relevante spørsmål knyttet til planlegging, samfunnsutvikling og næringsutvikling i Nordland. Dette er fylkeskommunen fornøyd med.

Om du er ny i rollen som planlegger i Nordland og ønsker å utvide ditt faglige nettverk er du velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden for Forum for unge planleggere for informasjon.