Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene.  

Møteplan for 2018

Dato Sted Tema Dokumenter
1.2.2018 Bodø

Boligpolitikk, boligsosialt arbeid, og boligsosiale hensyn i planleggingen

v/ Husbanken

Nordlandsatlas, Geonorge, SOSI, FYSAK, planregister m.m.

v/ Kartverket

 

 

31.5.2018

Mosjøen

Direktoratet for mineralforvaltning v/ Unni Garberg: Rolle og oppgaver - Mineralloven - Konsesjonsprosess

Nordland fylkeskommune v/ Fylkesgeolog Ola Torstensen: Felles mineralstrategi for Nord-Norge

Vefsn kommune v/ Arild Bjørn Solvang og Helge Lynghaug: Eksempelsaker fra Vefsn kommune

 

 

07.12.2018 Bodø

Fylkesmannen i Nordland v/ Asgeir Jordbru

Nye statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

NVE v/ Finn Herje

Hvordan ivareta skred- og flomfare i arealplanlegging og byggesak

Workshop

Oppgaver 1 - Pilotprosjekt med fokus på klimatilpasning

Oppgave 2 - Regionale planer: Overordnede føringer for arealbruk i Nordland

 

 

 

 

Møteplan for 2017

Dato Sted Tema
17.10.2017 Bodø

Presentasjon, Bodø kommune: 

Pågående planarbeid i Bodø kommune (Ny by - ny flyplass, kommunedelplan sykkel, rullering KPA)

 Diskusjonstema: Kulturminneforvaltning i kommunal planlegging

 Diskusjonstema: Hvordan håndtere rask samfunnsutvikling på små steder?

Se nyhetssak her

16.03.2017 Bodø

Oppstart - Hva skal forumet være?

Presentasjon, Ida Marie Granmo, Vefsn kommune

Hvorfor ønsker vi forum for unge planleggere i Nordland?

Presentasjon, Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunens rolle i plansaker

Presentasjon, Fylkesmannen

Fylkesmannens rolle i kommunal planlegging

Presentasjon, Inger Blikra, Rana kommune

En erfaren planleggers tanker

Fant du det du lette etter?
Ole-Martin Axelsen
Rådgiver plan og fornybar energi - plan og miljøseksjonen