Hvordan skal Nordland møte klimaendringene?

Klikk for stort bildeFredag 7. desember møttes Forum for unge planleggere i Bodø for å diskutere hvordan vi gjennom arealplanlegging kan og bør bidra til at Nordland tilpasser seg et endret klima. På samlingen deltok arealplanleggere fra Vevelstad i sør til Sortland i nord, i tillegg til regionale og statlige myndigheter. 

Behov for god planlegging

Behovet for å tilpasse arealbruken til et endret klima blir stadig viktigere. Økt havnivå og større stormflohendelser kan true bebyggelse og infrastruktur nær sjøen. Hyppigere og kraftigere nedbør kan gi økt fare for flom og ulike typer ras. Samtidig kan fremtidig arealbruk bidra til å demme opp for negative virkninger, og potensielt dra nytte av fordeler ved et endret klima. Arealplanlegging står derfor svært sentralt når vi skal møte klimaendringene.

Nye statlige planretningslinjer og virkemidler i plan- og bygningsloven

På samlingen i Bodø bidro Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune med innlegg. Sentrale tema som ble tatt opp var nye statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. I Fylkesmannens innlegg fikk vi blant annet presentert innholdet i retningslinjene og hvordan disse gir føringer for hvordan planleggingen skal bidra til både reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning. 

Et sentralt tema er hvordan arealplanleggingen kan ivareta skred- og flomfare. Fremtidens vær i Nordland vil bli villere og våtere. Hyppigere og mer intens nedbør må håndteres. I denne sammenhengen er kommunenes arealplanlegging og bruk av virkemidlene som ligger i plan- og bygningsloven svært viktig, f.eks. når det gjelder overvannshåndtering. Fra Norges vassdrags- og energidirektorat fikk vi se eksempler på naturrelaterte skader på bebyggelse, infrastruktur og næring. God planlegging kan bidra til å redusere slike hendelser.

Workshop: Klimatilpasning i NordlandKlikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune skal revidere regional arealpolitikk og regional klimaplan. I dette arbeidet trenger vi hjelp fra innbyggere, kommuner og andre statlige og regionale myndigheter. Dette var utgangspunktet for gruppearbeidet hvor vi diskuterte følgende problemstillinger:

1. Innholdet i et mulig pilotprosjekt om klimatilpasning i Nordland

2. Hvilke overordnede føringer for arealbruk bør gjelde i Nordland med hensyn til klimatilpasning

Det ble en veldig god diskusjon, i tillegg til at det kom frem en hel del konkrete ideer og innspill til hva et prosjekt om klimatilpasning i Nordland kan omhandle. En liten rapport fra gruppearbeidet og presentasjonene som ble holdt kommer til å bli lagt ut her.

Vil du lære mer om forventede klimaendringer i Nordland? Se Klimaprofil Nordland levert av Norsk Klimaservicesenter