Plannettverksmøte Sør-Helgeland- 8. april 2016

 Tema for møtet denne gangen var kommunal planstrategi og kommunalt plansamarbeid.

Oppsummering:

 • Kommunene på Sør-Helgeland er alle i oppstartfasen i planstrategiarbeidet.
  • Fra fylkeskommunen ble det anbefalt at kommunene i framtidige planstrategiprosesser starter opp tidlig, slik at kunnskapsgrunnlaget foreligger før kommunalvalget og at planstrategien allerede kan vedtas innenfor det første halvåret i kommunestyreperioden.
 • Flere kommuner har erfart at de i forrige planstrategi ikke har fått prioritert planbehovet tilstrekkelig.
  • Fra fylkeskommunen ble det poengtert at prosessen bør målrettes etter hva som er realitisk å få til i planperioden. I gjennomgangen av gjeldende planer bør det vurderes om temaplaner kan løftes opp på strategisk nivå og konsentreres til punkter i kommuneplanens samfunnsdel.
 • Medvirkning:
  • Planstrategien er ikke en egen plan og krever derfor ingen prosess. Det er opp til kommunene selv å definere hvilken prosess de mener er hensiktsmessig for arbeidet.
  • Den brede medvirkningen hører i høy grad hjemme i de konkrete planprosessene og ikke i planstrategien. Det kan være lurt å vurdere om medvirkningen i ulike planprosesser kan samkjøres (et folkemøte kan ha flere tema).
 • Suksessfaktorer i planstrategiarbeidet:
  • Rådmannen må ta planstrategien i bruk og «trimme» plansystemet/planporteføljen
  • Rådmannen må sikre politisk forankring
  • Rådmannen må se planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel som reelle styringsverktøy.
 • Line etablerer facebookgruppen «plannettverk Sør-Helgeland»
 • Neste plannettverk er på Vega
  • Foreløpig dato er 1.-2. september 2016
  • Foreløpig tema er klimatilpasning

Egen lukket facebookgruppe er opprettet for Plannettverk Sør-Helgeland.

Presentasjoner

-Nasjonale forventninger til Kommunal panstrategi v/ Tim (PPTX, 4 MB)