Informasjon til planforum

Skjemaet fylles ut i forkant av at saker slik at sakene som skal tas opp er tilgjengelige for alle. Tidspunkt og tidsrammen for presentasjon av aktuelle problemstillinger avklares på forhånd. Skjemaet sendes ca. tre til fire uker før planforum skal avholdes. Andre aktuelle dokumenter til saken kan ettersendes til kontaktperson for planforum. 

Informasjon til planforum

Se møteplan på www.nfk.no/planforum Se møteplan på www.nfk.no/planforum
Legg inn navn og e-postadresse. Legg inn navn og e-postadresse.
Legg inn navn og e-postadresse. Legg inn navn og e-postadresse.
Hvor langt i prosessen har planarbeidet kommet: varsel om oppstart, under utarbeidelse, offentlig etter og høring, annet? Hvor langt i prosessen har planarbeidet kommet: varsel om oppstart, under utarbeidelse, offentlig etter og høring, annet?
Legg inn navn på overordnet plan, gjerne med dato for vedtak. Sett inn merknad hvis ikke relevant. Legg inn navn på overordnet plan, gjerne med dato for vedtak. Sett inn merknad hvis ikke relevant.
Gjelder detalj- eller områdereguleringsplan. Gjelder detalj- eller områdereguleringsplan.
Formålet med planforum er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, og eventuelle konflikter bør så langt som mulig belyses i forkant av møtet.  Formålet med planforum er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, og eventuelle konflikter bør så langt som mulig belyses i forkant av møtet.
Aktuelle problemstillinger kan være planfaglige spørsmål (konsekvensutredning, medvirkning, prosess, oppstartsmelding, planprogram, planbeskrivelse, innsigelse etc.), formelle krav (avklaringer knyttet til kulturminneloven, naturmangfoldloven o.l.), eller tematiske programstillinger (ROS, naturmangfold, barn og unge, miljø- og samfunnskonsekvenser, vegfaglige spørsmål, kystsone, jernbane, akvakultur, kulturminner, samferdsel, areal- og transportplanlegging, friluftsliv, vannforvaltning i forhold til vannforskriften, kraftsaker, kartteknisk, stedsutvikling, næringsutvikling, bolig, fritidsbolig, klimatilpasning, miljø, kjøpesenter). Aktuelle problemstillinger kan være planfaglige spørsmål (konsekvensutredning, medvirkning, prosess, oppstartsmelding, planprogram, planbeskrivelse, innsigelse etc.), formelle krav (avklaringer knyttet til kulturminneloven, naturmangfoldloven o.l.), eller tematiske programstillinger (ROS, naturmangfold, barn og unge, miljø- og samfunnskonsekvenser, vegfaglige spørsmål, kystsone, jernbane, akvakultur, kulturminner, samferdsel, areal- og transportplanlegging, friluftsliv, vannforvaltning i forhold til vannforskriften, kraftsaker, kartteknisk, stedsutvikling, næringsutvikling, bolig, fritidsbolig, klimatilpasning, miljø, kjøpesenter).
Begrunn gjerne svaret med konkrete problemstillinger som ønskes belyst. Begrunn gjerne svaret med konkrete problemstillinger som ønskes belyst.
















Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum. Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum.
Felt merket med * må fylles ut