Plankonferansen 2017 - Nordland i omstilling

Klikk for stort bildePlankonferansen 2017Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer? Dette er tema for den årlige plankonferansen 28. - 29. november i Bodø.

Med stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt» (Meld. St.18 (2016-2017)) lanserte Solbergregjeringen nye mål for regional- og distriktspolitikken. Ulike steder har forskjellige utgangspunkter og muligheter, og derfor legges det i meldingen vekt på en politikkutforming som kan tilpasses ulike forhold, som styrker samarbeid og gir vekstkraft og likeverdige levekår i alle deler av landet.

Bærekraftige byer og sterke distrikt kan og skal dra nytte av hverandre.

Hvordan berører stortingsmeldingen Nordlandskommunene?

Vi inviterer til to spennende fagdager med foredrag og diskusjoner som har sitt utspring i meldingen.

Under lupen:

• Drivkrefter og utfordringer i Nordlandskommunene

• Politikk for bærekraftige byer og sterke distrikt

• Bærekraftig arealbruk og transportsystemer

• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve

• Vekstkraft og likeverdige levekår i distriktene

• Planlegging som verktøy for samfunnsutvikling

PROGRAM (PDF, 18 MB)

FOREDRAGENE: