Plannettverk i Lofoten med fokus på klima

Klikk for stort bildeI slutten av april møttes lofotkommunene i Meieriet kultursenter på Leknes for å diskutere felles utfordringer knyttet til klimaplanlegging og muligheter for samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Plannettverk som arena

Effekter av klimaendringer er en felles utfordring for kommunene i Lofoten, som krever samarbeid og en helhetlig strategisk tilnærming. Det etablerte plannettverket i Lofoten er en egnet arena for å diskutere nettopp slike store samfunnsutfordringer. Plannettverk Lofoten er et av de sju nettverkene i Nordland, hvor kommunene kan møtes for erfaringsutveksling, relasjonsbygging og planfaglig diskusjoner. Fylkeskommunens rolle er primært å legge til rette for organisering og gjennomføring.

Tverrfaglig diskusjon om kommunenes klimaarbeid

På samlingen deltok en tverrfaglig gruppe fra nesten samtlige kommuner i Lofoten. I tillegg var Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Nordlandsforskning representert. Med bakgrunn i innlegg fra regionale aktører gikk diskusjonen inn på hva slags grep kommunene kan gjøre for å få til gode prosesser i sitt klimaarbeid og nå sine klimamål. Presentasjoner vil bli lagt ut på Lofoten plannettverk.

Flere aktuelle problemstillinger knyttet til både klimatilpasning og arbeid med reduksjon av klimagassutslipp ble tatt opp. I tillegg ble sentrale tema som turisme og besøksforvaltning diskutert. Møtet tok også opp spørsmål om hvordan skape gode prosesser, offentlig-privat samarbeid, samt behovet for overordnet strategisk planlegging og politisk forankring. 

Samarbeid og innovasjon: Lofoten 2030

Flere av deltakerne på plannettverket deltok på en workshop i samme lokaler etter lunsj knyttet til prosjektet Lofoten 2030, hvor diskusjonen fra plannettverksmøtet fortsatte med fokus på kommunenes behov og utfordringer. Lofoten 2030 er et forprosjekt støttet av Forskningsrådets program Forkommune, som har som mål å undersøke og fremme samarbeid og innovasjon mellom kommuner i Lofoten, samt utvikle ny lokal kunnskap som er relevant for kommunenes utviklingsarbeid.

Samarbeid er en forutsetning for å få til en bærekraftig samfunnsutvikling i Lofoten. Det er derfor bra at små fagmiljø kan slå hodene sammen og dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer i plannettverket. Fylkeskommunen håper at samlingen i Leknes kan ha vært starten på et lengre samarbeid mellom kommuner i Lofoten i klimaspørsmål.