Regional planlegging

Oversiktsbilde over bebyggelsen i Bodø sentrum - Klikk for stort bilde Nordland fylkeskommune er regional planmyndighet og har utarbeidet en rekke regionale planer som legger viktige føringer for utviklingen av Nordlandssamfunnet.

Regionale planer utarbeides i samarbeid med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, og det er alltid anledning til å gi innspill ved oppstart av arbeidet og uttalelse ved offentlig ettersyn.
 

I Nordland har vi en rekke regionale planer. Med utgangspunkt i tre målområder legger Fylkesplan for Nordland føringer for utviklingen av Nordland som helhet. Videre omfatter planen en regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter og arealpolitiske retningslinjer.
 

I tillegg har vi tematiske planer, som f.eks. for små vannkraftverk, bibliotek og klima. Alle regionale planer har et handlingsprogram som rulleres årlig.
 

Det er Nordland fylkesting som er planmyndighet i fylket og som vedtar planene med handlingsprogram.
 

I tillegg til regionale planer etter plan- og bygningsloven har fylkeskommunen utarbeidet en rekke andre planer, handlingsplaner og strategier.

Publisert av Geir Davidsen. Sist endret 22.07.2016 10:25
Fjordlandskap_saltstraumen

Nordland er det fylket i Norge som har lengst kystsone. Hele 27 % av landets strandsone ligger i Nordland. Dette utgjør 23 000 km. Kystsonen har til alle tider vært viktig for Nordlands innbyggere. De tidligste spor av mennesker i Nordland er ofte nært knyttet til den daværende strandlinjen. Det er tydelig at menneskene gjennom alle tider har levd av hva havet kunne gi dem.

Barnehage krysser gata

Gjennom planveiledning og planbehandling skal fylkeskommunen se til at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (DOC, 29 kB). Dette gjøres gjennom kurs og løpende veiledning.

Skøyter på is

Med folkehelse menes de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen definert som: boligforhold, økonomisk trygghet, skole- og arbeidsmulighet, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevaner.

Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø