Folkehelse

Med folkehelse menes de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen definert som: boligforhold, økonomisk trygghet, skole- og arbeidsmulighet, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevaner.

Fylkeskommunen skal gjennom offentlig høring av plansaker og veiledning påse at kommunene ivaretar folkehelseperspektivet i planleggingen. I ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2009, skal kommunene planlegge for bærekraftige samfunn. Planleggingen skal i større grad omhandle samfunnsplanlegging som nå skal bli et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet.

Nordland fylkeskommune har utarbeidet Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011 (PDF, 4 MB). Arbeidet er forankret i fylkeskommunens enhet for Folkehelse.

Prosjektet "Helse i Plan" er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Miljøverndepartementet (MD) og Helsedirektoratet.

Prosjektets hovedmål går i korthet ut på

  • å styrke folkehelsen ved å forankre ulike folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy
  • å utvikle og tilrettelegge for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren