Kystsone

Nordland er det fylket i Norge som har lengst kystsone. Hele 27 % av landets strandsone ligger i Nordland. Dette utgjør 23 000 km. Kystsonen har til alle tider vært viktig for Nordlands innbyggere. De tidligste spor av mennesker i Nordland er ofte nært knyttet til den daværende strandlinjen. Det er tydelig at menneskene gjennom alle tider har levd av hva havet kunne gi dem.

Klikk for stort bilde

Også i dag er strandsonen et viktig område for Nordlands innbyggere. Havet og strandsonen er viktig for fiske og fangst, som transportåre eller til friluftsliv. Samtidig har strandsonen i mange områder stor betydning for biologisk mangfold.

Mange steder i Nordland er landskapet av den karakter at strandsonen nødvendigvis blir berørt hvis man legger til rette for nye tiltak som veier, boliger og industri. På grunn av de mange interessemotsetningene som møtes i strandsonen er det viktig med en god og gjennomarbeidet arealforvaltning som på best mulig måte ivaretar de foreliggende utfordringene man står over for. Nordland fylkeskommunes politikk i kystsonen er ivaretatt gjennom Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 827 kB) underpunkt 3.8.

Strategier:
Kommunene bør i kommuneplanens arealdel planlegge hele kommunens sjøareal. Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng.

Strandsonen skal bevares som et mest mulig urørt område for friluftsliv og naturopplevelse. Kommunene bør ha særlig fokus på planlegging av disse områdene.

Nordland fylkeskommunes politikk er bygd på plan- og bygningsloven og statlige føringer. Fylkeskommunen samarbeider nært med Fylkesmannen i Nordland for å på best mulig måte ivareta de mange interessene i Strandsonen. Det vises til plan- og bygningslovens (2008) §1-8.

Strandsonesaker kan ofte være juridisk utfordrende på mange måter. Derfor har Direktoratet for naturforvaltning invitert kommuner som sliter med vanskelige strandsonesaker til å søke om gratis advokathjelp.  Les mer