Bredbånd

Den nye tilskuddsordningen fra 2014, som administreres av «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet» (tidl. Post og Teletilsynet) ble modifisert for  2018 og 2019. 

I den nye ordningen blir fylkeskommunene tildelt et rammetilskudd basert på Nkom sin dekningsundersøkelse for angjeldende år. Kommunene i Nordland skal søke via regionalforvaltning.no, bredbånd. Nordland fylkeskommune vil deretter prioritere søknadene og levere en innstilling til Nkom over hvilke prosjekter som skal få støtte. Nkom behandler ikke søknadene. Fylkeskommunen må redegjøre for at de formelle kravene til søknadene er oppfylt. Deretter utbetales tilskuddet til fylkeskommunen, som i sin tur sender ut tildelingsbrev til de kommunene som har fått godkjent sine prosjekter. Sammen med tildelingsbrevet er det også et akseptskjema hvor kommunen skal  krysse av for en rekke kriterier og sende tilbake til fylkeskommunen i undertegnet stand, som bekreftelse på at man har lest og forstått kriteriene for støtten.  

Søknadsfrist er 31. mai 2019.

Minst 80 prosent av husstandene i fylket som får tilbud om bredbånd gjennom denne støtteordningen skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd med minst 10 Mbit/s eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun på Telenors kobbernett (xDSL), gitt at det fortsatt finnes slike husholdninger i fylket. Nkom kan etter søknad fra fylkeskommunen fravike kravet dersom dette er nødvendig for å utnytte fylkeskommunens ramme på en effektiv måte

Kommunen må hente lokale dekningskart for de områdene som søknaden gjelder for her. Kartene blir produserte av Nkom.  

 

 

Vedlegg:

 

 
 
 

 

Formål:

Bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste 3 årene.

 

Hvem kan søke:

Kommuner og fylkeskommuner. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om en felles søknad.

Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene og sender en innstilling til Nkom over de prosjektene som er godkjent for støtte. Nkom behandler ikke søknadene. 

 

Hva kan støttes:

Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

 

Vilkår:

 Det er opp til fylkeskommune å prioritere prosjektene når følgende kriterier  er oppfylt:

1. Min. 80% av statstilskuddet skal gå til prosjekter hvor det er mindre enn 10 mb/s (gjelder på fylkesnivå, dvs. alle prosjektene samlet)

2. Min. 25% egenfinansiering (fylke/kommune) (gjelder på fylkesnivå, dvs. alle prosjektene samlet)

 

Støttenivå:

Vurderes individuelt for hvert prosjekt.

 

Krav til søknad:          

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet. Det må foreligge dekningsanalyse for utbyggingsområdene og man må beskrive effekten av utbyggingen i forhold til alle punktene under "Vilkår".

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

 

Søknadsfrist: 

31. mai 2019

Henry Andorsen
Seniorrådgiver