Løyver

► Ledige drosjeløyver

► Skjema

 

Klikk for stort bilde
 
Drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede er behovsprøvde, dvs. at det er fastsatt et bestemt antall løyver i hvert løyvedistrikt.
Fylkeskommunen har ansvaret for å utstede drosje-, selskapsvogn- og ruteløyver.

Ledige løyver blir utlyst før tildeling. Disse løyvene har samme krav til vandel og økonomi som nevnt under turvogn og godstransport, mens kravet til faglig kompetanse også kan oppfylles gjennom egne løyvekurs for drosjeløyve.  
 

Drosje- og selskapsvognløyve

gjelder for motorvogn registrert for inntil 9 personer. I særlige tilfelle kan det gis tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for inntil 17 personer.  
 

Selskapsvogner

For selskapsvogner (også kalt "limousinservice") stilles det krav om eksklusivt bilmateriell.
 

Løyve for transport for funksjonshemmede

På løyve for transport for funksjonshemmede må det benyttes motorvogn som er spesielt utstyrt for transport av funksjonshemmede, og løyvet kan bare brukes til slik transport.
Behandlingsgebyr for utstedelse av løyve: kr. 3.400,-.
Løyver av disse typene innebærer ikke bare en rett, men også en plikt til å holde løyvet i drift (kjøreplikt). Det er fastsatt detaljerte regler for drift av drosjeløyver, både i forskrifter og i et eget drosjereglement.  
 

Godsløyve

1. januar 2015 overtok Statens vegvesen i Lærdal  løyvemyndighet for godstransport- og turvognløyver.  

 

Løyver som har gått ut eller skal sies opp

Disse returneres til:

Nordland fylkeskommune

Samferdsel

Fylkeshuset

8048 BODØ

For persontransport i rute med motorvogn eller fartøy (bil-, og båtruter) kreves det løyve fra fylkeskommunen.