Fremdriftsplan for Nasjonal transportplan 2018-2029

Se forslagene til Nasjonal transportplan 2018-2029 her.

29. februar 2016 overleverte Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 til Samferdselsdepartementet.
 
Samtidig ble forslaget sendt ut på høring til alle fylkeskommunene og de største byene med høringsfrist 1.juli 2016.
 
For å sikre gode prosesser og politisk behandling i kommunestyrer/bystyrer i hver enkelt kommune og hos andre berørte parter, satte fylkeskommunen høringsfristen til 20. april 2016 for eventuelle innspill.
 
Fylkestinget behandlet innspillene i fylkestingsmøtet 6.juni 2016 under sak 098/2016.
 
 
Nå pågår det en prosess hvor det utarbeides en stortingsmelding som etter planen skal legges frem vinter/vår 2017.
 
Parallelt med dette utarbeider transportetatene sine handlingsprogram som skal foreligge ved utgangen av 2017.

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.