Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. 

►  Nasjonal transportplan

 
 
Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Den omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.
 
Fylkeskommunen forsøker å påvirke de statlige tilbudene av transportinfrastruktur og transporttjenester blant annet gjennom sitt arbeide med Nasjonal transportplan og høringsuttalelser til ruteforslag.
 
Planprosessen foregår i grove trekk slik:
1. Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS legger fram et felles forslag til NTP basert på økonomiske planrammer gitt av Samferdselsdepartementet.
2. Forslaget sendes på høring, til blant annet fylkestinget.
3. Planen lages nå for en tolvårsperiode, med hovedvekt på de første fire + to årene. Planen revideres hvert fjerde år. Gjeldende plan er for perioden 2014-2023. Neste plan vil gjelde for perioden 2018-2029.
 
Etter at Stortinget har vedtatt NTP utarbeider de samme etatene (Kystverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor) hvert sitt handlingsprogram for perioden.  Fylkeskommunen kan også her gi innspill til handlingsprogrammene. 
 
Ansvarsfordeling
Staten v/Samferdselsdepartementet har gjennom:
•  Kystverket ansvar for farleder og statlige fiskerihavner
•  Jernbaneverket ansvar for jernbanelinjer og jernbanestasjoner
•  Statens vegvesen ansvar for riksveier og riksveifergesamband samt nasjonale turistveier
•  Statsaksjeselskapet Avinor AS et overordnet ansvar for de fleste lufthavnene (hvorav alle i Nordland).
 
I tillegg har staten også ansvar for kjøp av visse rutetjenester:
•  Kystruten Bergen-Kirkenes (Hurtigruten ASA har avtalen frem til 2019)
•  De fleste togrutene (alle togrutene i Nordland)
•  Regionale flyruter (tilsvarer i Nordland idag omtrent Widerøes ruter og helikopterruten Værøy-Bodø)