Hvem har rett til skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er:

•  2 km for elever i 1. klasse

•  4 km for elever i 2. - 10. klasse

•  4 km for elever i videregående skole

Ved oppmåling og fastsetting av grense for skoleskyss, skal måling foretas fra dør til dør, og korteste gangavstand etter brøytet veg (inkludert gang-/sykkelstier og tilsvarende) legges til grunn. Elever i 1. klasse med mer enn 2 kilometer mellom hjem og hovedskole og elever i 2.– 10. klasse med mer enn 4 kilometer mellom hjem og hovedskole, har rett til gratis skoleskyss. For elever i videregående skole gjelder samme regler som elever i 2. – 10. klasse.

For elever som er funksjonshemmet er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Du må ha folkeregistrert adresse i Nordland for å ha rett til skoleskyss.

Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss, både for grunn– og videregående skoleelever. 

 

Slik får du skoleskyss

Ta kontakt med din skole som kjenner rutinene for bestilling av skoleskyss. 

 

Grunnskole

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen.

Elever i 1. klassetrinn som har mer enn 2 km skolevei og elever i 2. - 10. klassetrinn som har mer enn 4 km avstand fra bopel til skole har krav på skoleskyss. Dersom elever må benytte båt/-ferge, eller er funksjonshemmet, er det ikke krav om avstandsgrense.  

Elever som ikke fyller vilkårene i første ledd, kan allikevel ha krav på skoleskyss. Omstendigheter som kan gi rett til skoleskyss, er særlig farlig skolevei. For disse elever vil kommunen ha det hele og fulle ansvar for skyssen.

Kommunen har også ansvar for andre former for skyss av elever i grunnskolens regi som faller utenfor den regelmessige skyss mellom hjem og skole, f.eks. utflukter, ekskursjoner, kjøring til svømmehall o.l.

Elever som kan følge de oppsatte rutegående transportmidlene, utstyres med skolekort for rutestrekningen hjem/-skole. 
 

 

Videregående skole

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i videregående skole i Nordland.


Skyssordningen omfatter elever som bor i Nordland og som tar minst halvårig utdanning ved skoler som går inn under opplæringsloven (videregående opplæring) som fylket driver og/ eller har driftsansvaret for.

For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted – skole være minst 4 km. Nordland fylkeskommune vil da etter søknad innvilge skyss eller gi skyssgodtgjørelse.