Klage på tannbehandling

Er du som pasienten misfornøyd tar du saken opp med behandler eller klinikksjef ved klinikken hvor behandlingen er utført.

Dersom du og behandler/klinikksjef ikke blir enige, kan du fremme saken for tannhelsesjefen/fagsjefen i distriktet.

Tannhelsesjefens avgjørelse kan ankes til fylkestannhelsesjefen /fylkesfagsjefen.

Du kan velge å anke fylkestannhelsesjefens avgjørelse til Fylkesmannen i Nordland.

Hva kan det klages på?

Hva kan det klages på?

Rettigheter:

Lov om tannhelsetjenesten

 • Dersom pasienten mener man ikke har fått tilbud man har rett til

Lov om pasientrettigheter

 • Tannhelsepersonellets oppførsel
 • Manglende informasjon
 • Manglende medvirkning
 • Brudd på taushetsplikten

Kvalitet:

 • Dersom pasienten mener at behandlingen ikke er faglig forsvarlig utført
 • Dersom pasienten mener at behandlingsresultatet ikke svarer til egne forventninger

Honorar/pris:

 • Tannlege/tannpleiers honorar
 • Tanntekniske utgifter

   

Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av den offentlige tannhelsetjenesten. En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.

Privatpraktiserende

Klage på behandling utført av privatpraktiserende tannlege?

Om det ikke blir oppnådd enighet, kan klagen rettes til klagenemnda i den lokale tannlegeforeningen.

Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra pasienter på den faglige utførelsen av behandlingen. Klagenemnda skal ikke ta stilling til erstatningskrav. 

De behandler i hovedsak klager på behandling utført av privatpraktiserende medlemmer.

Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis for pasienter hos tannleger som er medlemmer av tannlegeforeningen.

 

 

Ansvarlig

Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef
Fylkesfagsjef tannhelse