Cookie Consent by TermsFeed Miljømillionen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Miljømillionen

Formålet med ordningen er å utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland i en bærekraftig retning.

Hvem kan søke?

For regionale tiltak kan Nordlands næringsliv, samarbeidende lokalsamfunn/kommuner og fylkeskommunale institusjoner søke.

For lokale tiltak kan lokalsamfunn og kommuner søke. Andre målgrupper kan også stå som søker, men kommunal tilknytning må dokumenteres.

Hva kan støttes?

 • Tiltak som har betydning for Nordland som region
 • Tiltak som omsetter lokalt engasjement til konkret handling, spesielt hos barn og unge
 • Internt miljøarbeid i fylkeskommunen i tråd med "Miljøfylket Nordland"

Hvilke tiltak kan ikke støttes?

 • Tiltak som er ordinære statlige, fylkeskommunale eller kommunale oppgaver, herunder lovpålagte oppgaver.
 • Tiltak som gir eksklusive rettigheter for kun en bruker.
 • Tiltak som er igangsatt eller fullført på søknadstidspunktet.
 • Sektortiltak som det er etablert faste støtteordninger for.
 • Tiltak som ikke tilstrekkelig bidrar til formålet for tilskuddsordningen.
 • Lokale tiltak som har mottatt støtte to søknadsperioder eller tiltak som bør inngå som en del av kommunenes eget miljøarbeid.

Vilkår

 1. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram og senere vilkår.
 2. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i kostnadsoppsett, finansieringsplan eller tiltaket for øvrig skal godkjennes av fylkeskommunen.
 3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for fylkeskommunens delfinansiering. Verdi av eventuelt eget arbeid/ uttak av egne materialer må bokføres i prosjektregnskapet.
 4. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil fylkeskommunens delfinansiering bli tilsvarende redusert.
 5. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene overholdes. Søker plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om.
 6. Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
 7. Tilsagnet må benyttes innenfor en nærmere angitt tidsfrist som oppgis i tilsagnsbrevet. Dersom fylkeskommunens andel innen denne perioden ikke er kommet til sluttutbetaling, vil den bli trukket tilbake uten varsel. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen for utbetaling med inntil 1 år.
 8. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.
 9. Det skal utarbeides årlig rapport for flerårige prosjekt. Sluttrapporten skal inneholde en evaluering av prosjektets faktiske resultat vurdert opp mot forventet resultat.

Støttenivå

Inntil 50 prosent av bevilgningsgrunnlaget. 

Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil fylkeskommunens delfinansiering bli tilsvarende redusert.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • formål og målsetting
 • definisjon av målgruppe
 • hvordan tiltaket er planlagt gjennomført

Opplys også om:

 • fremdriftsplan
 • samarbeidspartnere
 • finansieringsplan med kostnadsoppsett

Etter prosjektperioden skal det lages en beskrivelse av hvordan tiltaket har påvirket målgruppen.

Søknadsfrist  

1. februar

Søknadskjema

Rapporteringskjema