Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging - Rutiner for reiseregning

Mange faglærere tar på seg sensoroppdrag i forbindelse med elev- og privatisteksamen. Nytt fra våren 2016 er at alle honorarkrav skal legges inn i fylkets system for elektroniske reiseregninger, Visma.net Expense.

Forandringe fra 2016 er at systemet nå er papirløst, det skal ikke leveres noe på papir.

Utfylling

For ansatte i fylkeskommunen: Se sensor og faglærer i høyremenyen på intranett.

For eksterne sensorer som ikke er ansatt i fylkeskommunen: Dere mottar skjema for registrering av honorar hos den skolen hvor dere har utført sensur.

Honorarsatser gjeldende fra 1 mai 2016

Sensorarbeid godtgjøres med timelønn utregna på grunnlag av topplønn/årslønn i grunnstige for lektor med tilleggsutdanning, dividert med 1687,5 t. I følge minstelønnstabellen for ansatte i KS vil den være på kr 606 500 fra 1 mai 2016.

  • 359,50 kroner for ordinær sensur
  • 431,50 kroner for privatister til muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen (dvs ordinær sats + 20 %)
  • 449,50 kroner for klagesensur (dvs ordinær sats + 25 %) (gjelder kun skriftlig eksamen)

 

Ved spørsmål: kontakt skolen hvor du har sensurert, eller Eksamenskontoret, eksamen@nfk.no

 

Mer om bestemmelsene for de ulike eksamenstypene

 

Bestemmelsene gjelder for ekstern sensor ved ordinær eksamen (faglærer har plikt til å delta i vurderinga som sensor), og for begge sensorene ved privatisteksamen samt ved ny, utsatt og særskilt eksamen.

 

Skriftlig eksamen

Tidsressurs

Eksamenstid

For- og etterarbeid  

Sensurering

Fagkoder 4 timer eksamen

4,5 timer

22 min / 0,37 time

Fagkoder 5 timer eksamen

6 timer

26 min / 0,43 time

 

Tidsressurs til for- og etterarbeid samt tid til sensur følger avtale for sentral sensur.

Tid til forarbeid kan kreves kun én gang for samme oppgave selv om det sensureres for flere skoler. Som etterarbeid regnes tid til konferanse mellom sensorene, føring av karakterlister og annet. De fleste eksamener sensurerer i PAS.

Ekstern sensor avgjør karakteren ved uenighet, jf Forskrifter til Opplæringslova     § 3 -30.

 

Skriftlig privatisteksamen

Honorar etter samme satser som eleveksamen.

 

Utarbeiding av skriftlige oppgaver ved privatisteksamen samt ny, særskilt og utsatt eksamen

Bestemmelsene som veiledende norm for tidsbruk ved oppgavelaging. Tidsbruk utover dette avtales med eksamensansvarlig/rektor. Timesatsen for oppgavelaging er den samme som for sensurering.

 

Tidsressurs 

Eksamenstid

Tidsbruk 

Fagkoder med 4 timer eksamen

6    timer

Fagkoder med 5 timer eksamen

7,5 timer

 

Dersom flere personer lager oppgavesettet, fordeles tidsressursen.

 

Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen

Bestemmelsene gjelder for ekstern sensor ved ordinær eksamen (faglærer har plikt til å delta i vurderinga som sensor), og for begge sensorene ved privatisteksamen samt ved ny, utsatt og særskilt eksamen.

 

Tid til faglig forberedelse

Det gis godtgjøring for et tidsforbruk på 3 timer til faglig forberedelse. Dersom flere partier har samme oppgavesettet, gis det bare ett honorar til forberedelse.

 

Tid til oppgavelaging privatisteksamen

Eksaminator/intern sensor som lager privatistoppgave, honoreres med 2 timer i tillegg til faglig forberedelse. Faglærer utarbeider elevoppgaver som en del av undervisningsplikten.

 

Tid til konferanse mellom sensor og eksaminator

Det gis godtgjøring for 1 time per parti.

 

Tidsbruk

  • Muntlig eksamen: 30 minutter per kandidat
  • Muntlig-praktisk eksamen: 45 minutter per kandidat
  • Praktisk eksamen: 5 timer per parti (evt faktisk medgått tid utover dette etter avtale med rektor/eksamensansvarlig)
  • Særskilt tilrettelagt eksamen: faktisk medgått tid etter avtale

Tidsbruk utover gjeldende retningslinjer, må avtales med rektor eller skolens eksamensvarlige.

 

Ikke frammøtte kandidater

For ikke fremmøtte kandidater gis godtgjøring for 15 minutter per kandidat. Kandidater som er strøket av lista 2 døgn før eksamen starter, gir ikke grunnlag

for honorering. Dersom oppgavesettet allerede er produsert, levert inn og godkjent, gis honorar for 2 timer til oppgavelager under forutsetning at skolen kan nytte settet ved en seinere anledning.

 

Minimumshonorar

Det utbetales et minimumshonorar dersom det samlede honorar for forarbeid, eksaminasjon og etterarbeid ligger under minimumshonoraret eller når kandidater ikke møter opp. Minimumshonorar settes til 4 timer.

 

Privatisteksamen

Ordinært honorar + 20%.

 

Særskilt tilrettelagt eksamen

honoreres etter faktisk medgått tid etter avtale med skolen.

 

Klagesensur

Klagesensur av skriftlig eksamen honoreres som ordinær sensur + 25 %.

Publisert av Kari Mette Aas. Sist endret 06.06.2016 14:21
Fant du det du lette etter?