Oppmelding i Geofag 1

Klikk for stort bilde

I dette faget skal du skrive en individuell forskningsoppgave med utgangspunkt i læreplanmålene under "Geoforskning".
Forskningsoppgaven skal konverteres til en pdf-fil og sendes som vedlegg per e-post til den skolen hvor du skal avlegge eksamen.
Siste frist for innsending av oppgave3 uker før eksamen.
Eksamenskontoret sender forskningsoppgaven til sensorene.

Retningslinjer til forskningsoppgaven:
   - Bør ikke overstige 4000 ord (kilder og vedlegg kommer i tillegg).
   - Innledning: Bør inneholde kort beskrivelse av hva du ønsker å se nærmere på samt problemstilling og/eller avgrensning av oppgaven.
   - Teori: Beskrivelse av land eller områder, teorier om geologiske fenomener.
   - Drøfting: Drøfting kan gjøres underveis i oppgaven. Det er viktig å drøfte teoriene opp mot valgte problemstilling. Her bør man drøfte både geologi, hydrologi, meteorologi og geofarer.
   - Oppsummering/konklusjon.
   - Kilder: Alle kilder, både litteratur og internettsider, skal oppgis i egen liste. Ved bruk av internettkilder skal dato du brukte nettsiden være med.