Privatist

Som privatist er du ansvarlig for å sette deg inn i gjeldende regler. I tillegg til de opplysningene som er oppgitt på våre sider, har utdanningsdirektoratet mye nyttig informasjon på sin hjemmeside

 

Siden er under konstruksjon.

Vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Nordland

Oppmelding

Du er selv ansvarlig for korrekt oppmelding som omfatter:

 • Oppmelding innen fristen 1. februar (vår) og 15 september (høst)
 • Valg og registrering av riktige fag/fagkoder
 • At eksamensavgift er betalt innen fristens utløp
 • At oppmelding i skriftlige fag ikke har samme eksamensdato
 • Undersøke hvilke eksamensordninger og eventuelt særskilte regler som gjelder faget du melder deg opp i
 • Undersøke om fag du melder deg opp i har forberedelsedel (dag)
 • Registrere målform ved oppmelding. Registreringen bestemmer hvilke målform du må besvare eksamensoppgavene i norsk hovedmål og sidemål på. Bytter du målform må nye eksamener avlegges i begge målformer.
 • Sjekke at personopplysningene i skjemaet er korrekt før innsending. (navn, epost, mobilnummer, postadresse)

Andre viktige opplysninger:

Du kan ikke være oppmeldt i samme fag to steder. (elev på skole eller ved annet privatistkontor).

Det er ikke mulig å gjøre endringer/korreksjoner etter oppmeldingsfristens utløp

Nyttige linker: www.nfk.no, udir.no

Tid og sted

Eksamen blir arranger innenfor en fastsatt tidsperiode, fra begynnelsen av april til slutten av juni og fra begynnelsen av november til 23. desember.

Eksamensdato for skriftlig eksamen fastsettes både sentralt og lokalt.

Dato for muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen settes lokalt noen uker etter oppmeldingsfristen.

Eksamenstidspunkt eller -sted kan bli annet enn oppgitt i oppmeldingen.

Eksamen i forskjellige fagkoder avvikles på forskjellige skoler rundt i fylket.

I særskilte tilfeller kan eksamenskontoret være nødt til å foreta endringer i eksamensplanen. Du vil få melding om endringer på SMS, epost eller brev.

Eksamensavgift

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Eksamensavgiften må betales ved oppmelding.

Eksamensavgiften refunderes ikke ved feiloppmelding eller ved avmelding etter oppmeldingsfristens utløp.

Oppdaterte priser og mer informasjon om avgiften finner du her 

 

Særskilt tilrettelegging

Særskilt tilrettelegging må søkes hvert semester med frist 01. mars (vår) og 01. oktober(høst)

Dersom det oppstår behov for å tilrettelegge etter søknadsfristen må den sakkyndige uttalelsen dokumentere at behovet er oppstått etter fristen.

Eksempel på søknad ved akutte behov kan være gipset arm grunnet benbrudd.

Privatister

Privatister søker på digitalt skjema for privatister. Vi anbefaler at vedlegg med sensitive opplysninger sendes i posten. Papirene skal da sendes til den skolen du i skjemaet oppgav som din privatistskole.

Søknadsskjema og informasjon om tilrettelegging av eksamen for privatister

Eksamensdagen

Før eksamensdagen må du:

 • Gjøre deg kjent med eksamensreglementet
 • Gjøre deg kjent med tillatte hjelpemidler i faget.
 • Passe på at egen PC fungerer, at du har nødvendig programvare installert og at du har med lader Du må kunne lagre besvarelsen din på egen datamaskin.

På eksamensdagen:

 • Du må forevise gyldig legitimasjon med fødselsnummer, bilde, navn og signatur. Kandidater uten gyldig legitimasjon får ikke avlegge eksamen.
 • Du må signere oppmøtelisten
 • I fag der du får levere besvarelsen fra egen datamaskin, aksepterer du gjeldende retningslinjer og vilkår når du signerer for oppmøte eksamensdagen.
 • Alle elektroniske enheter med funksjonalitet som muliggjør kommunikasjon, skal være avslått/deaktivert under eksamen
 • Bruk av annet enn tillatte hjelpemidler behandles som fusk/forsøk på fusk

 

Klage

Frist for klage på eksamensresultatet etter skriftlig eksamen er 10 - ti dager. Fristen løper fra det tidspunkt kandidaten har mottatt eller burde gjort seg kjent med eksamensresultatet. For hurtigklager (kun i enkelte fag) gjelder egne frister.

 

Eksamensavgift

Hvem skal betale?

Førstegangsprivatist
Forbedringsprivatist

Praksiskandidater som melder seg opp til teorieksamen for fag/svenneprøve uten å ha deltatt i opplæring i regi av Nordlands fylkeskommune

Elev/lærling/lærekandidat som:

 • Tar fag som privatist i tillegg til det ordinære opplæringstilbudet de er tatt inn på.
 • Ønsker å forbedre resultat har oppnådd som elev eller ved tidligere tidligere privatisteksamen.
 • Har hatt et undervisningstilbud i faget som elev, men har ikke fått vurdering i faget (IV)
 • Ikke benyttet retten til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt.(Normalt påfølgende høst)
Hvem skal ikke betale?
 • Praksiskandidater som er tatt inn til opplæringstilbud betalt av fylkeskommunen, når opplæringa er retta mot den aktuelle teorieksamen.
 • Voksne elever eller privatister med dokumentert rett til voksenopplæringstilbus betalt av fylkeskommunen, jfr. opplæringslova §4A-3
 • Lærling/lærekandidat som skal avlegge skriflig teorieksamen i elektriker-/energimontør-/heisoperatør-/signalmontør-/telekommunikasjons-/dataelektroniker-/automatiker-/anleggsmaskinmekaniker- eller børsemakerfaget.
 • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge teorieksamen.
 • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge privatisteksamen i fellesfag.
 • Elev/lærling/lærekandidat som går opp til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt. (Normalt påfølgende høst)
Hva koster det?

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet. Prisene er oppgitt for 2019.

- Nytt eller ikke bestått fag: 1114 kroner
- Forbedring av bestått fag: 2231 kroner

 

Eksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i

Erstatte fellesfaget fremmedspråk med privatisteksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i

Noen elever tar etter avtale med skolen, fremmedspråk fellesfag som privatist fordi språket ikke tilbys på skolen/språket tilbys bare som privatisteksamen. Elever med en slik avtale beholder status som fulltidselev, og kan få fullført/bestått Vg1 og eventuelt Vg2, selv om fremmedspråk mangler. Dette er en særordning som utdanningsdirektoratet tillater kun for fremmedspråk fellesfag.Elever som har inngått en slik avtale kan ikke samtidig være elev i fremmedspråk som undervises ved skolen.

Avtalen skrives sammen med rådgivere/avdelingsledere på egen skole.

 

Eksamensform og oppmelding

Det er krav om både skriftlig og muntlig eksamen i fremmedspråk. Skriftlig eksamen er sentralgitt og avvikles to ganger i året. Muntlig eksamen er lokalgitt og avvikles kun på høsten (Gjelder Nordland, Troms og Finnmark, andre fylker avvikler muntlig eksamen både høst og vår). Skolen skal melde egne elever med avtale til eksamen.

Den skriftlige eksamen avvikles på egen skole, mens den muntlige avvikles via skype og administreres av Bodin videregående skole. Vær obs på at det kan være språk det ikke er mulig å skaffe sensorer til i Nordland. Dersom det ikke er mulig å skaffe sensorer i ditt språk, kan du få overført oppmeldingen til ett annet fylke om du ønsker det. Det kan hende at du må vente til påfølgende vår før du kan få avholdt eksamen i slike tilfeller. Du må betale for reise og opphold selv.

Fritak fra eksamensavgift

Elever som har særskilt språkopplæring, eller faller inn under reglene for kort botid og har inngått en avtale om å erstatte fellefaget fremmedspråk med privatisteksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i, skal ikke betale eksamensavgift.

Fritaket gjelder kun det nivået som står i avtalen. Ønsker elever å ta privatisteksamen i flere nivåer, må de betale eksamensavgift for disse.

 

 

Vurderingsrettleiinger for privatister

Orientering om eksamen for deg som er privatist og skal ta muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Oppmeldingsperiode for privatisteksamen

 

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler under muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Generell studiekompetanse

Hvordan logge inniSkole

Lærestoff , leseliste/emneliste

Fritak