Privatist

En privatist er en kandidat som går opp til eksamen uten å være elev i faget. Privatisteksamen arrangeres normalt 2 ganger i året – i november/desember og i april/mai.

Førstegangsprivatister er de som ikke tidligere har vært vurdert som elev eller ikke tidligere har vært privatist i faget, og fag der kandidaten har karakteren 1 som elev eller privatist.
Forbedringsprivatister er kandidater som ønsker å forbedre en allerede bestått karakter som enten er oppnådd som privatist eller som elev.

Som privatist er du ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene for oppmelding til privatisteksamen i Nordland. I tillegg til de opplysningene som er oppgitt her, har utdanningsdirektoratet mye nyttig informasjon på sin hjemmeside

Vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Nordland

Oppmelding

Du er selv ansvarlig for korrekt oppmelding som omfatter:

 • Oppmelding innen fristen 1. februar (vår) og 15 september (høst)
 • Valg og registrering av riktige fag/fagkoder
 • At eksamensavgift er betalt innen fristens utløp
 • At oppmelding i skriftlige fag ikke har samme eksamensdato
 • Undersøke hvilke eksamensordninger og eventuelt særskilte regler som gjelder faget du melder deg opp i
 • Undersøke om fag du melder deg opp i har forberedelsedel (dag)
 • Registrere målform ved oppmelding. Registreringen bestemmer hvilke målform du må besvare eksamensoppgavene i norsk hovedmål og sidemål på. Bytter du målform må nye eksamener avlegges i begge målformer.
 • Sjekke at personopplysningene i skjemaet er korrekt før innsending. (navn, epost, mobilnummer, postadresse)

Andre viktige opplysninger:

Du kan ikke være oppmeldt i samme fag to steder. (elev på skole eller ved annet privatistkontor).

Det er ikke mulig å gjøre endringer/korreksjoner etter oppmeldingsfristens utløp

Nyttige linker: www.nfk.no, udir.no

Tid og sted

Eksamen blir arranger innenfor en fastsatt tidsperiode, fra begynnelsen av april til slutten av juni og fra begynnelsen av november til 23. desember.

Eksamensdato for skriftlig eksamen fastsettes både sentralt og lokalt.

Dato og sted for muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen publiseres på Iskole i mars for våreksamen og i oktober for høsteksamen. Informasjon om eksamen sendes til den epostadressen du oppgir i oppmeldingsskjema.

Skriftlig eksamen avvikles på alle videregående skoler i Nordland. Du kan fritt velge hvilken skole du ønsker å avlegge skriftlig eksamen på.

Muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen avvikles på bestemte skoler. Fire knutepunktskoler administererer muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen i tre regioner.

Nordfylke: Narvik vgs og Hadsel vgs.

Midtfylket: Bodø vgs

Sørfylket: Polarsirkelen

Etter at du har valgt faget ditt i oppmeldingsskjemaet vil du få opp liste med skoler som avvikler eksamen i det aktuelle faget. Du velger skolen du ønsker å avholde eksamen på, men du må være forberedt på at knutepunktskolen kan flyttet din eksamen til en annen skole i regionen dersom det er mest hensiktsmessig.

I særskilte tilfeller kan eksamenskontoret være nødt til å foreta endringer i eksamensplanen. Du vil få melding om endringer på SMS, epost eller brev.

Eksamensavgift

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Eksamensavgiften må betales ved oppmelding.

Eksamensavgiften refunderes ikke ved feiloppmelding eller ved avmelding etter oppmeldingsfristens utløp.

Oppdaterte priser og mer informasjon om avgiften finner du i her. 

 

Særskilt tilrettelegging

Særskilt tilrettelegging må søkes hvert semester med frist 01. mars (vår) og 01. oktober(høst)

Dersom det oppstår behov for å tilrettelegge etter søknadsfristen må den sakkyndige uttalelsen dokumentere at behovet er oppstått etter fristen.

Eksempel på søknad ved akutte behov kan være gipset arm grunnet benbrudd.

Privatister

Privatister søker på digitalt skjema for privatister. Vi anbefaler at vedlegg med sensitive opplysninger sendes i posten. Papirene skal da sendes til den skolen du i skjemaet oppgav som din privatistskole.

Søknadsskjema og informasjon om tilrettelegging av eksamen for privatister

Eksamensdagen

Før eksamensdagen må du:

 • Gjøre deg kjent med eksamensreglementet
 • Gjøre deg kjent med tillatte hjelpemidler i faget.
 • Passe på at egen PC fungerer, at du har nødvendig programvare installert og at du har med lader Du må kunne lagre besvarelsen din på egen datamaskin.

På eksamensdagen:

 • Du må forevise gyldig legitimasjon med fødselsnummer, bilde, navn og signatur. Kandidater uten gyldig legitimasjon får ikke avlegge eksamen.
 • Du må signere oppmøtelisten
 • I fag der du får levere besvarelsen fra egen datamaskin, aksepterer du gjeldende retningslinjer og vilkår når du signerer for oppmøte eksamensdagen.
 • Alle elektroniske enheter med funksjonalitet som muliggjør kommunikasjon, skal være avslått/deaktivert under eksamen
 • Bruk av annet enn tillatte hjelpemidler behandles som fusk/forsøk på fusk

 

Klage

Frist for klage på eksamensresultatet etter skriftlig eksamen er 10 - ti dager. Fristen løper fra det tidspunkt kandidaten har mottatt eller burde gjort seg kjent med eksamensresultatet. For hurtigklager (kun i enkelte fag) gjelder egne frister.

 

Eksamensavgift

Hvem skal betale?

Førstegangsprivatist
Forbedringsprivatist

Praksiskandidater som melder seg opp til teorieksamen for fag/svenneprøve uten å ha deltatt i opplæring i regi av Nordlands fylkeskommune

Elev/lærling/lærekandidat som:

 • Tar fag som privatist i tillegg til det ordinære opplæringstilbudet de er tatt inn på.
 • Ønsker å forbedre resultat har oppnådd som elev eller ved tidligere tidligere privatisteksamen.
 • Har hatt et undervisningstilbud i faget som elev, men har ikke fått vurdering i faget (IV)
 • Ikke benyttet retten til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt.(Normalt påfølgende høst)
Hvem skal ikke betale?
 • Praksiskandidater som er tatt inn til opplæringstilbud betalt av fylkeskommunen, når opplæringa er retta mot den aktuelle teorieksamen.
 • Voksne elever eller privatister med dokumentert rett til voksenopplæringstilbus betalt av fylkeskommunen, jfr. opplæringslova §4A-3
 • Lærling/lærekandidat som skal avlegge skriflig teorieksamen i elektriker-/energimontør-/heisoperatør-/signalmontør-/telekommunikasjons-/dataelektroniker-/automatiker-/anleggsmaskinmekaniker- eller børsemakerfaget.
 • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge teorieksamen.
 • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge privatisteksamen i fellesfag.
 • Elev/lærling/lærekandidat som går opp til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt. (Normalt påfølgende høst)
Hva koster det?

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet. Prisene er oppgitt for 2020.

- Nytt eller ikke bestått fag: 1150 kroner
- Forbedring av bestått fag: 2302 kroner

 

Eksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i

Erstatte fellesfaget fremmedspråk med privatisteksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i

Noen elever tar etter avtale med skolen, fremmedspråk fellesfag som privatist fordi språket ikke tilbys på skolen/språket tilbys bare som privatisteksamen. Elever med en slik avtale beholder status som fulltidselev, og kan få fullført/bestått Vg1 og eventuelt Vg2, selv om fremmedspråk mangler. Dette er en særordning som utdanningsdirektoratet tillater kun for fremmedspråk fellesfag.Elever som har inngått en slik avtale kan ikke samtidig være elev i fremmedspråk som undervises ved skolen.

Avtalen skrives sammen med rådgivere/avdelingsledere på egen skole.

 

Eksamensform og oppmelding

Det er krav om både skriftlig og muntlig eksamen i fremmedspråk. Skriftlig eksamen er sentralgitt og avvikles to ganger i året. Muntlig eksamen er lokalgitt og avvikles kun på høsten (Gjelder Nordland, Troms og Finnmark, andre fylker avvikler muntlig eksamen både høst og vår). Skolen skal melde egne elever med avtale til eksamen.

Den skriftlige eksamen avvikles på egen skole, mens den muntlige avvikles via skype og administreres av Bodin videregående skole. Vær obs på at det kan være språk det ikke er mulig å skaffe sensorer til i Nordland. Dersom det ikke er mulig å skaffe sensorer i ditt språk, kan du få overført oppmeldingen til ett annet fylke om du ønsker det. Det kan hende at du må vente til påfølgende vår før du kan få avholdt eksamen i slike tilfeller. Du må betale for reise og opphold selv.

Fritak fra eksamensavgift

Elever som har særskilt språkopplæring, eller faller inn under reglene for kort botid og har inngått en avtale om å erstatte fellefaget fremmedspråk med privatisteksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i, skal ikke betale eksamensavgift.

Fritaket gjelder kun det nivået som står i avtalen. Ønsker elever å ta privatisteksamen i flere nivåer, må de betale eksamensavgift for disse.

 

 

Eksamensformer

Skriftlig eksamen

Vanligvis starter skriftlig eksamen kl 09.00 og har normalt 4 eller 5 timers varighet. Fastsatt eksamenstid er oppgitt på eksamensoppgaven. I noen fag er det skriflig forberedelse. Du finner forberedelsen på udir.no kl 09.00 dagen før eksamen. Du arbeider med denne på egenhånd.

Du må møte i eksamenslokalet senest kl 08:30. Dersom du møter opp til eksamen for seint men før kl. 10.00, får du gjennomføre eksamen, men du får ikke kompensert for tapt tid.Hvis du møter kl. 10.00 eller seinere, får du ikke gjennomføre eksamen.
Som hovedregel er det ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00, av hensyn til sikker eksamensgjennomføring. Unntak kan gjøres dersom helsesituasjonen tilsier at du bør få dra tidligere.

Registrer deg hos en av eksamensvaktene og sett deg på anvist plass. På pulten din ligger det en bordlapp med navnet ditt, kandidatnummeret ditt og fagkoden du skal ta eksamen i. Du må legitimere deg før du får starte eksamen!

Etter registrering kan du ikke forlate plassen din uten tillatelse fra eksamensvakten.

Du må ta med din private bærbare datamaskin.
Programmene må kunne brukes offline og dokumenter må kunne lagres lokalt på pc`n.
Du kan ikke bruke nettbrett.

Under eksamen får du kun ha tillatte hjelpemidler på/ved pulten din.
- Mobiltelefon, smartklokke og nettbrett skal slåes helt av, ikke på lydløs eller i flymodus, og legges i sekk/veske som settes på anvist plass.

På eksamensdagen får du utlevert brukernavnet og passord til PGS (prøvegjennomføringssystemet)
Når du har logget deg inn på PGS vil eksamenspersonell ved skolen eller en vakter legge
inn et dagspassord for å bekrefte din identitet.

Sjekk at du har fått tildelt riktig eksamensoppgave ved å sammenligne fagkoden på bordlappen og fagkoden på eksamensoppgaven. Hvis du har fått feil fagkode på eksamensoppgaven, kontakt vakt med en gang.

Normalt skal besvarelsen skrives på PC og levere elektronisk i eksamensportalen PGS.
I noen fag er eksamen delt i to deler, en med og en uten hjelpemidler. Del en skal skrives for hånd på papir utdelt av skolen. Hvor lang tid du kan bruke på hver del står beskrevet i eksamensoppgaven.

Les mer viktig informasjon om skriftlig eksamen i eksamensreglementet.

 

 

 

 

 

 

Muntlig eksamen

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 30 minutter. Tiden regnes fra når du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen. Du kan ta notater på ett A4 ark under forberedelsestiden og ta dette med inn til eksaminering.
Det kan legges til rette for at privatister kan få lytteprøve i språkfagene. Lytteprøve skal gjennomføres som en del av forberedelsen før eksamen på selve eksamensdagen. Det er opp til sensorene om de benytter lytteprøver i forbindelse med eksamensgjennomføring for privatister. Skal du ha muntlig i andre fremmedspråk – det er som oftest morsmål – har vi ikke lytteprøve. De fleste slike muntligeksamener skjer i et studio der du snakker med eksaminator og sensor på lyd/bilde-overføring.

Du har anledning til å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin. Du kan ikke bruke nettbrett.

Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler.
Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin før du møter på eksamensskolen.

Dersom du ønsker å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen, må du sørge for å gjøre klar denne og logge deg på tillatt nettverk før du skal inn til forberedelse. Husk å slå av lyd.

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen din under hele forberedelsen.

Hvis du får problemer med din datamaskin må du gjennomføre forberedelsen uten.

Fylkeskommunen tar forbehold om ustabil eller manglende nettverkstilgang. Hvis det oppstår problemer med nettverket, må du gjennomføre forberedelsen uten tilgang til nettbaserte hjelpemidler. Manglende nettverkstilgang er ikke klagegrunnlag.

Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt internett, mobiltelefon, smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

Bruk av oversettelsesprogram i språkfagene er ikke tillatt.

Hvis du har digitale læremidler og ikke bruker datamaskin under forberedelsen, må du selv sørge for å ha disse læremidlene i papirutgave.

Eksamineringen

Eksamen har en ramme på inntil 30 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsestiden. Framlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt framlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemål i læreplanen. 

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen, er A4-arket som du noterte på under forberedelsen.

 

Muntlig-praktisk eksamen

I mange fag er det muntlig-praktisk eksamensform. Dette gjelder på Idrettsfag, på Musikk, dans og drama, en del samfunnsfaglige og økonomiske programfag på studieforberedende, samt naturfag og realfag. Dersom du tar et yrkesfaglig Vg1som privatist, skal du dessuten ha en tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen.

I naturfag og realfag er det egne retningslinjer for eksamen. Du kan lese mer informasjon i rundskrivet: Muntlig-praktisk eksamen i naturfag og realfag for elever og privatister

Forberedelse:

Forberedelsestiden er 45 minutter.  Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning på temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen. Du kan ta med deg ett A4-ark med notater fra forberedelsesdelen inn til eksaminering.

I naturfag og realfag er det egne retningslinjer for forberedelsen.

Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt internett, mobiltelefon, smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

 

Gjennomføring:

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsesdelen. Fremlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt fremlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen. Det skal være et praktisk innslag under eksamineringen. Det kan være fordelaktig å ha kjennskap til vitenskapelig teori og metode (forsøk) fra videregående skole.

Utover dette gjennomføres eksamen i henhold til rammeverk for den respektive fagkode.

 

Praktisk eksamen

Forberedelse:

Forberedelsestiden varierer fra fag til fag. Ta kontakt med skolen du meldte deg opp på for mer informasjon.

Eksamensgjennomføring:

Generelt: praktisk eksamen har en ramme på inntil 5 timer. Eksamen gjennomføres fortrinnsvis individuelt. Den består av en praktisk del med utgangspunkt i oppgaven, og praktisk del kan etterfølges av en samtale. Sensorene er tilstede på eksamensområdet og stiller deg spørsmål underveis i eksamen, eventuelt i etterkant av den praktiske gjennomføringen hvis det er naturlig. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen. Det vil si at du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Det er privatistens helhetlige kompetanse slik den kommer til syne under eksamineringen som skal vurderes. Sensorene skal lete etter den kompetansen du har og ikke etter den kompetansen du ikke har.

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt internett, mobiltelefon/smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon er ikke tillatt. Det gjelder ikke kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre eksamen.

Karakterer skal settes på individuelt grunnlag. Sensorene kan bestemme når karakterene formidles til privatistene. Når karakteren er bekjentgjort har du har krav på en begrunnelse for karakteren.

Spesielle forhold:

Du må ha kunnskap og fagseosifikk programvare der dette er påkrevd.

Behov for utstyr og hjelpemidler for å gjennomføre eksamen varierer fra fag til fag. Det samme gjelder om du må ta med deg nødvendig personlig utstyr. Ta kontakt med skolen du meldte deg opp på for mer informasjon.

 

Vurderingsrettledninger og tillatte hjelpemidler

Vurderingsrettledinger og læreplaner

Det skal vere tilgjengeleg for privatistar kva som er måla for opplæringa og kva som blir lagt vekt på i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (Forskrift § 3-10).

Når du går opp til eksamen som privatist, er du sjøl ansvarlig for å skaffe deg informasjon om fagets læreplaner og om hva som kreves for å oppnå ulike karakterer i faget. På udir.no finner du mye informasjon om dette. I læreplanverket, kan du søke etter læreplaner i alle fag. Du finner eksamensveiledninger og gamle eksamensoppgaver, og rettledning til sentralt gitt skriftlig eksamen for yrkesfag. Eksamensveiledninger til lokalgitt skriftlig eksamen finner du på vigoiks.no

For muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er det vanskelig å lage felles retningslinjer. Dette fordi det er store forskjeller i læreplanmålene i de forskjellige fagene. Det er læreplanen i faget som styrer hvordan vurderinga skjer. De følgende rettledningene kan allikevel være til hjelp for privatisten når det gjelder å forstå hva som sensorene legger vekt på når eksamenskarakter fastsettes:

(Tverrfaglig) praktisk eksamen

Muntlig eksamen i fremmedspråk

Muntlig eksamen i engelsk

Muntlig eksamen i norsk, historie, samfunnsfag, religion, samfunnsfaglige programfag

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag og realfag

 

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen

Pc er eksamensmateriell som kandidaten selv må medbringe. Elever skal benytte sin skole-pc ved eksamen.

Vi anbefaler alle å benytte medbrakt datamaskin der det er tillatt (ikke del 1 ved todelt eksamen og ved eksamen i brønnteknikk)

 • På todelt eksamen er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt under del 1 
 • For andre fag og på del 2 på todelt eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. 
 • Vi anbefaler alle å benytte medbrakt datamaskin der det er tillatt. All programvare du skal bruke må ligge lokalt lagret på din maskin.
 • Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.
 • I matematikk er det obligatorisk bruk av digitale verktøy på datamaskin i del 2.
 • Åpent internett i noen fag

Les mer om tillatte hjelpemidler til eksamen (udir.no).

Liste over lokalgitte skriftlige fag med spesielle krav til hjelpemidler

Digitale nettressurser

Enkelte digitale nettressurser er tillat ved eksamen i Nordland. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse nettstedene  og i tillegg tar med andre nødvendige hjelpemidler. 

Dersom de åpne nettstedene har lenker til andre nettsteder eller videoer fra for eksempel Vimeo og YouTube, vil du ikke få tilgang til disse under eksamen.

Du kan ikke benytte digitale ressurser som kan forstyrre andre i eksamenslokalet.

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og eksamensskolen kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. 

Åpne nettsteder du kan bruke

Tilgjengelige nettsider ved eksamen

Tillatte hjelpemidler under muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er forskjellig lengde på forberedelsestiden for elever og privatister i mange fag.

For privatister er det obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til de fleste muntlige eksamener, og 45 minutter forberedelse for muntlig-praktiske eksamener. På eksamensstedet stilles det et forberedelsesrom til disposisjon for kandidatene. Ved muntlig eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre i forberedelsestiden. Du kan benytte PC under forberedelsen og kan få tilgang til nettressurser. For muntlig-praktisk eksamen i realfag se retningslinjer.

Privatisten skal normalt ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden dersom det ikke er helt nødvendig (f.eks. for å gå på wc). Privatisten har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Forberedelsedelen skal normalt ikke vurderes (Forskrift til opplæringsloven § 3-30). 

Notater fra forberedelsedelen kan tas med inn under selve eksaminasjonen (Forskrift til opplæringsloven § 3-31). Notatene er kun ment som en støtte under eksaminasjonen. Direkte opplesing fra notatene kan innvirke negativt på vurderingen.

 

Generell studiekompetanse

Fritak