Tillatte hjelpemidler under muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er forskjellig lengde på forberedelsestiden for elever og privatister i mange fag.

For privatister er det obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til de fleste muntlige eksamener, 45 minutter forberedelse for muntlig-praktiske eksamener. Merk at kroppsøving ikke har forberedelsedel. På eksamensstedet stilles det et forberedelsesrom til disposisjon for kandidatene. Ved muntlig eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre i forberedelsestiden. For muntlig-praktisk eksamen i realfag se retningslinjer.

Privatisten skal normalt ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden dersom det ikke er helt nødvendig (f.eks. for å gå på wc). Privatisten har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Forberedelsedelen skal normalt ikke vurderes (Forskrift til opplæringsloven § 3-30). 

Notater fra forberedelsedelen kan tas med inn under selve eksaminasjonen (Forskrift til opplæringsloven § 3-31). Notatene er kun ment som en støtte under eksaminasjonen. Direkte opplesing fra notatene kan innvirke negativt på vurderingen.