Bakgrunn for PC-ordningen

22. april 2009 vedtok Fylkestinget saken Avvikling av stipend / kompensasjon for bruk av egen datamaskin i videregående skole. (PDF, 155 kB)

Vedtaket er som følgende:

1. Nåværende stipend- /kompensasjonsordning avvikles. Ordninga erstattes med at Nordland fylkeskommune ved de videregående skolene eier datamaskinene, og der alle elevene/lærlingene betaler egenandel som tilsvarer den summen opplæringslova hjemler.

2. Ny ordning innføres fullt ut for VG1 fra og med skoleåret 2009-2010. Det vil ikke være anledning for elevene å bruke egen, bærbar datamaskin, dog med følgende unntak:
·  I de tilfeller fylkeskommunale tjenestemenn har informert
   grunnskoleelever og/eller deres foresatte om at tidligere ordning
   videreføres, vil privat datamaskin kunne brukes, og det vil bli
   utbetalt stipend på kr. 4.000. Det må fremlegges faktura for kjøp
   av datamaskin i perioden 1. januar - 20. april 2009.

 3. Fylkesrådet får fullmakt til å godkjenne eventuelle alternative løsninger pga. praktiske og pedagogiske forhold, bl.a. utstyrsløsninger for utdanningsprogrammet medie- og kommunikasjon.

4. Som hovedordning overtar den enkelte elev datamaskinen vederlagsfritt etter fullført videregående skole (tre år). De som slutter etter to år på yrkesfaglige utdanningsprogram, kan overta maskinen mot å betale egenandel for et tredje år.

5. Fylkestinget tar til etterretning at fylkesrådet har bedt administrasjonen om å sette i gang en del praktisk arbeid for å forberede en eventuell omlegging av stipendordninga; så som informasjon til elever og foresatte, kvalitetssikring av forberedende tilta og samarbeid med andre fylkeskommuner om anbud.


Eldre fylkestingsvedtak om bruk av pc i videregåede skole:

Fylkestinget vedtok å delegere oppgaven med den konkrete ordninga for skoleåret 2007/2008 til Fylkesrådet.

På bakgrunn av erfaringen med  gjennomføring av vedtakene i denne saka skoleåret 2006/2007, er det foretatt en foreløpig evaluering som er bakgrunn for FT-sak 37 - 2007 Erfaring med innføring av obligatorisk bærbar datamaskin (PDF, 49 kB).

Fylkestinget i Nordland vedtok våren 2006  FT-sak 39 - 2006: Gjennomføring av kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående opplæring.  (PDF, 56 kB)