Tilrettelagt opplæring - Vest-Lofoten videregående skole

Alle elever har rett til tilpasset opplæring.

Det betyr at den enkelte faglærer skal bestrebe seg på å gi hver elev et tilbud med utgangspunkt i den enkeltes personlige forutsetning.


Ved skolestart om høsten, gjennomføres screening-tester på alle nye elever for å kartlegge faglig nivå i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Elever som søker til skolen har også anledning til å markere på søknadsskjemaet at de har behov for særlig tilrettelegging. Ta kontakt med skolen så fort som mulig hvis du mener at du har behov for tilrettelegging ut over det som gjøres i dag.

 

Tilrettelegging av undervisningen

 
Små grupper/2-lærere
Elever som har problemer med å følge undervisningen i enkelte av fagene og som må ha større grad av differensiering enn hva som tilbys i de ordinære gruppene, kan søke til mindre faggrupper eller tilbys ekstra timer med lærer.
 
 
Utvidet tid
Elever med sakkyndig uttalelse fra PPT kan f.eks. søke om å ta et kurs over 2 år og få retten til skoleplass utvidet fra 3 til 4 år.
Elever som har gjort feilvalg kan også søke om utvidet rett.
 
Særskilt tilrettelagte tilbud
Denne opplæringen er for elever som har rett til inntak på spesielle vilkår og som har behov for stor grad av individuelt tilrettelagt opplæring. Skoletilbudet har som mål å legge til rette for et liv med livskvalitet for den enkelte.
Hovedmålet er å forberede den enkelte elev til et meningsfylt arbeid/beskjeftigelse etter endt skolegang og utvikle den enkeltes sosiale ferdigheter.
Tilbudet i skolen vil også kunne forberede for egen bolig og positive fritidsaktiviteter.

 

Tilrettelegging ved prøver og eksamen

 

Ved prøver er det den enkelte faglærer som må tilrettelegge prøven.

Ved eksamen kan en elev søke om tilrettelegging. Søknadsfristen for tilrettelegging til eksamen er 1.mars. Det må legges ved uttalelse/ attest fra sakkyndig ( f.eks. spesialpedagog, lege psykolog e.l.). Det er rektor som behandler søknadene.

Eksempler på tilrettelegging kan være:
• Forlenget prøve-/ eksamenstid ( forlenget tid ut over 1 time føres på vitnemålet)
• Eget rom, hvilerom
• Høytlesning av oppgavetekst
• Sekretærhjelp til føring av besvarelsen og til å slå opp i hjelpemidler
• Oppgaver i punktskrift
• Forstørring av oppgaveteksten
• Elever med  lese- og skrivevansker og synshemmede: tekstbehandling med stavekontroll
• Fritak for vurdering med karakter i sidemålet
• For  minoritetsspråklige elever: tolk til muntlig eksamen ( ikke i språkfag og norsk)
• For minoritetsspråklige elever: forklaring  av vanskelige ord og uttrykk i oppgaveteksten av faglærer
• For hørselshemmede: ukjent tekst i stedet for lytteprøve ved muntlig eksamen i språkfag
• Muntlig prøving i enkelte skriftlige eksamensfag

Fant du det du lette etter?